Wars przez kolejny rok będzie świadczył usługi gastronomiczne w pociągach PKP IC

Wars przez kolejny rok będzie świadczył usługi gastronomiczne w pociągach PKP IC

Zgodnie z przewidywaniami, PKP Intercity zaakceptowało ofertę spółki Wars na świadczenie usług gastronomicznych i obsługę podróżnych na pokładach wybranych pociągów uruchamianych przez przewoźnika.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 49 309 270,21 zł brutto. Wars złożył ofertę w wysokości 40 086 246,47 zł na zamówienie podstawowe oraz 47 760 243,32 zł z prawem opcji.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym Postępowaniu była cena – waga 100,00 pkt. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę Wars S.A. ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa. Oferta złożona przez firmę Wars S.A. z siedzibą w Warszawa otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium cena – 100 pkt – czytamy w uzasadnieniu.

Przedmiotem rocznej umowy będzie:

  • świadczenie usługi gastronomicznej w pociągach PKP  Intercity, z wykorzystaniem infrastruktury gastronomicznej  we wskazanych przez zamawiającego pociągach kategorii EIP, EIC, EC, IC oraz TLK (z wyjątkiem tych Pociągów PKP Intercity kategorii IC oraz kategorii TLK, w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego) kursujących w ramach rozkładu jazdy.
  • świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania poczęstunków podróżnym odbywającym przejazd we wskazanych przez zamawiającego pociągach PKP Intercity kategorii EIP, EIC i EC kursujących w ramach rozkładu jazdy.
  • świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków podróżnym odbywającym przejazd w 1. klasie w pociągach kategorii EIP oraz w strefie wygody w pociągach PKP Intercity kategorii EIC, kursujących w ramach rozkładu jazdy.
  • świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków i poczęstunków awaryjnych i promocyjnych we wskazanych przez zamawiającego pociągach kategorii EIP, EIC, EC, IC oraz TLK.
  • zapewnienie podróżnym możliwości korzystania z usługi sprzedaży mobilnej produktów spożywczych (z wyjątkiem napojów alkoholowych) we wskazanych pociągach PKP Intercity kategorii TLK oraz IC, w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego.
  • świadczenie usług serwisu pokładowego na rzecz podróżnych odbywających przejazd w pociągach PKP Intercity kategorii EIP w 1. klasie.

W toku obowiązywania umowy PKP Intercity ma prawo aktualizacji (w szczególności zmniejszenia lub zwiększenia) listy Pociągów PKP Intercity, w których świadczone są poszczególne usługi.