Warmińsko-mazurskie: Polregio przyjęło na siebie ryzyko związane ze wzrostem wynagrodzeń

Warmińsko-mazurskie: Polregio przyjęło na siebie ryzyko związane ze wzrostem wynagrodzeń

W piątek 13 maja 2022 r. podpisane zostało porozumienie między Związkami Zawodowymi a Zarządem Polregio dotyczące wdrożenia podwyżek dla pracowników. Jedynym Marszałkiem, który nie wyraził zgody na sfinansowanie podwyżek jest przedstawiciel Warmii i Mazur. Dlaczego?

 Jak tłumaczy Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zarząd województwa w listopadzie 2020 roku podpisał z zarządem Polregio po kilkumiesięcznych negocjacjach umowę regulującą współpracę w zakresie organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na terenie naszego województwa.

– Umowa została zawarta na okres 6 lat, by zapewnić stabilność oferty przewozowej. Jej wartość to ponad 414 mln zł. Każda ze stron przyjęła na siebie zobowiązania i ryzyka finansowe – informuje Urząd.

Województwo ze swojego budżetu w 2022 roku przeznaczy na realizację przewozów kolejowych 63 mln zł. Jest to wzrost do roku 2020 o 18,7 mln zł, przy utrzymaniu niezmienionej wielkości pracy eksploatacyjnej. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, samorząd zrekompensuje różnicę wynikającą ze wzrostu kosztów niezależnych od Spółki w 5 kategoriach. W obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej jest to ogromne wyzwanie finansowe dla budżetu województwa.

– Za koszty zależne, w tym wynagrodzenia, odpowiada Spółka Polregio S.A., która na etapie negocjacji warunków umowy dokonała ich rzetelnej kalkulacji, jednocześnie przyjmując na siebie ryzyko związane z ich wzrostem – dodaje samorząd.

W obliczu planowanego strajku generalnego zarząd województwa podjął dialog z zarządem przewoźnika w obszarach zobowiązań wynikających z zawartej umowy, za których realizację otrzymuje ustalone wieloletnią umową wynagrodzenie od samorządu województwa.

– Mając na uwadze dobro najwyższe, jakim jest pasażer i jego potrzeby, zarząd województwa dokonuje wszelkich starań, aby wywiązać się z zapisów zawartej umowy, jednocześnie oczekując tego samego ze strony Zarządu Spółki Polregio S.A., jako odpowiedzialnego partnera realizującego zadanie publiczne – podsumował Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przypomnijmy, w późnych godzinach wieczornych 13 maja w siedzibie spółki podpisane zostało porozumienie między Związkami Zawodowymi a Zarządem Polregio, dotyczące wdrożenia podwyżek dla pracowników. Na sfinansowanie podwyżek w tym roku wyrazili zgodę Marszałkowie wszystkich województw, poza warmińsko – mazurskim, a dwa województwa wyraziły częściową zgodę na pokrycie kosztu wzrostu wynagrodzeń pracowników Polregio.