W 2022 r. niecałe 2% pasażerów podróżowało w ramach przewozów komercyjnych

W 2022 r. niecałe 2% pasażerów podróżowało w ramach przewozów komercyjnych

Urząd Transportu Kolejowego opublikował nowy zakres danych o rodzajach przewozów pasażerskich. Statystyki dotyczą przewozów o charakterze usług publicznych i komercyjnych, kategorii realizowanych przewozów, rodzajów biletów i taryf, z których korzystali pasażerowie. Informacje będą aktualizowane kwartalnie.

W nowej zakładce na stronie dane.utk.gov.pl zaprezentowano liczbę pasażerów, pracę przewozową i średnią odległość przewozu jednego pasażera dla przewozów o charakterze usług publicznych w poszczególnych kwartałach 2022 r. Podobne dane zostały przedstawione również dla przewozów komercyjnych i okazjonalnych. Przedstawione są również udziały poszczególnych rodzajów przewozów. Na podstawie umów o świadczenie usług publicznych (PSC) przewieziono 97,5% pasażerów w 2022 r. Jedynie 1,7% pasażerów podróżowało w ramach przewozów komercyjnych, a 0,8% w ramach przewozów okazjonalnych.

W 2022 r. Prezes UTK wydał 18 decyzji przyznających otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych w celu realizacji przewozów komercyjnych, dlatego w kolejnych latach proporcje te mogą się zmieniać. Nowe dane na stronie dane.utk.gov.pl pozwalają na śledzenie tych zmian w ujęciu kwartalnym.

W nowej zakładce znajdują się również informacje na temat kategorii połączeń. Przewoźnicy pasażerscy w sprawozdawczości rozróżniają 11 kategorii pociągów. Wśród nich są pociągi wojewódzkie, międzywojewódzkie, międzynarodowe, okazjonalne i inne. Najwięcej, bo aż 277,14 mln z 342,23 mln pasażerów przewiezionych koleją w 2022 r. skorzystało z pociągów wojewódzkich osobowych i aglomeracyjnych. Z kolei z międzynarodowych pociągów nocnych kategorii „Euro Night” skorzystało zaledwie 0,35 mln pasażerów.

Opublikowane zostały również informacje o rodzajach biletów w przewozach pasażerskich, m.in. dane o liczbie pasażerów wybierające poszczególne rodzaje biletów – jednorazowe i okresowe, również w podziale na bilety normalne i ulgowe. Dane o liczbie sprzedanych biletów obejmują również podział na różne kategorie przewozów: wojewódzkie i międzywojewódzkie, w strefie transgranicznej, międzynarodowe i inne.

Opublikowane zostały dane kwartalne za cały 2022 r. Kolejne publikacje będą aktualizacjami kwartalnymi– najbliższa obejmie I kwartał 2023 r.