Uwagi OPPZ do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów

Uwagi OPPZ do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów

Ogólnopolskie Porozumienia Związków Zawodowych przekazało do Ministerstwa Infrastruktury stanowisko do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów. Organizacja ma zastrzeżenia do późnego wdrożenie ewidencji czasu pracy maszynisty w czasie rzeczywistym.

OPZZ wyraża wątpliwości dotyczące treści art. 24 oraz art. 25 projektu ustawy, które w praktyce oddalają o cztery lata wdrożenie ewidencji czasu pracy maszynisty w czasie rzeczywistym.

Regulacja ta stanowi zasadniczą część ustawy a jej wprowadzenie będzie miało wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego – podkreśla Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

W ocenie organizacji, nie ma uzasadnienia do tak długiego okresu na wdrożenie systemu ewidencji czasu pracy maszynistów tym bardziej, że Urząd Transportu Kolejowego uruchomił z dniem 1 stycznia 2023 r. Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które posiada serwery mogące służyć temu zadaniu.

-Wystarczającym okresem na wdrożenie systemu monitorowania maszynistów jest rok od wejścia w życie ustawy o czasie pracy – dodaje OPZZ.

Wymienione artykuły brzmią następująco.

Art. 24. W terminie do dnia 1 stycznia 2027 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podejmie działania zmierzające do utworzenia ewidencji czasu pracy maszynistów.

Art. 24. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań będących skutkiem finansowym ustawy wynosi w:
1) 2023 r. ̶ 51,70 mln zł;

2) 2024 r. ̶ 6,40 mln zł;

3) 2025 r. ̶ 6,90 mln zł;

4) 2026 r. ̶ 7,20 mln zł;

5) 2027 r. ̶ 7,10 mln zł;

6) 2028 r. ̶ 7,20 mln zł;

7) 2029 r. ̶ 12,80 mln zł;

8) 2030 r. ̶ 9,30 mln zł;

9) 2031 r. ̶ 14,70 mln zł;

10) 2032 r. ̶ 8,90 mln zł;

11) 2033 r. ̶ 9,00 mln zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków stosuje się mechanizm korygujący polegający na wykorzystaniu innych rozwiązań techniczno-organizacyjnych do prowadzenia ewidencji czasu pracy maszynistów.

3. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego monitoruje wykorzystanie limitu wydatków oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2.

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) rozdziału 4, art. 19 oraz art. 20 pkt 24, które wchodzą w życie po upływie 4 lat od dnia
ogłoszenia;

2) art. 21 oraz art. 24, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.