UTK czeka na roczne sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych koleją

UTK czeka na roczne sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych koleją

Do 28 lutego 2024 r. przedsiębiorstwa wykonujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją lub czynności z nim związane mają obowiązek złożyć sprawozdanie z tej działalności za rok 2023. Złożenie sprawozdania ułatwi interaktywny formularz opublikowany na stronie UTK.

Na stronie UTK zamieszczony został interaktywny formularz rocznego sprawozdania, który ma na celu ułatwić uczestnikom przewozu towarów niebezpiecznych realizację obowiązku złożenia rocznego sprawozdania z działalności w tym zakresie. Wraz z interaktywnym formularzem, zamieszczono także informacje dotyczące jego wypełniania, jak również inne przydatne instrukcje, w tym podpisywania profilem zaufanym.

Wypełniając formularz rocznego sprawozdania pamiętaj o następujących zasadach:

  • na pierwszej stronie sprawozdania oprócz nazwy i adresu przedsiębiorstwa podaj numer telefonu, najlepiej do osoby, która będzie mogła wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące złożonego sprawozdania;
  • zaznacz właściwe dla podmiotu określenie uczestnika przewozu;
  • podaj klasę towaru niebezpiecznego pod nagłówkiem „Klasa”;
  • ilości towarów niebezpiecznych podawaj zawsze w tonach;
  • zwracaj uwagę na poprawność arytmetyczną podawanych danych;
  • sprawdź, czy podawane w sprawozdaniu dane są zgodne z danymi przekazanymi w ramach sprawozdawczości rynkowej (druk PTN);
  • składając korektę sprawozdania, zaznacz to w pkt 4 formularza „Uwagi”;
  •  sprawozdanie powinno być podpisane przez doradcę oraz reprezentację przedsiębiorstwa wskazaną w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG lub innym odpowiednim rejestrze);
  • w przypadku podpisania sprawozdania przez pełnomocnika, wraz ze sprawozdaniem prześlij oryginał dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo do wykonania tej czynności. Możesz również przesłać kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym może swoje pełnomocnictwo poświadczyć samodzielnie za zgodność z oryginałem. Jeśli będziesz przesyłać elektronicznie podpisane sprawozdanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /UTK/SkrytkaESP, wystarczy, że załączysz do sprawozdania elektroniczną kopię pełnomocnictwa.

Nieterminowe złożenie sprawozdania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego podlega karze.