Trzy oferty na ochronę w wybranych pociągach KM

Trzy oferty na ochronę w wybranych pociągach KM

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w przetargu na ochronę fizyczną osób i mienia w wybranych pociągach przewoźnika. Zgłosiło się trzech wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia Koleje Mazowiecki zamierzały przeznaczyć 1 070 100 zł brutto.

Oferty złożyli

  • Konsorcjum DGP Security Partner, Dersław oraz 7 MG – 1 012 838,58 zł brutto
  • Agencja Ochrony MK – 1 490 464,80 zł brutto
  • Konsorcjum firm Art.-Security, Art-Group – 1 069 747,24 zł brutto

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert niepodlegających odrzuceniu i które podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

  • O wyborze firmy ochroniarskiej zdecyduje cena.

Przedmiot zamówienia  obejmuje:

  • patrolowanie wyznaczonych pociągów w celu ochrony pasażerów i drużyny  pociągowej, niedopuszczenia do zaboru lub uszkodzenia mienia,
  • udzielenie pomocy pracownikom Zamawiającego przy czynnościach kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Kontroli Handlowo – Przewozowej, kierowników pociągów, konduktorów, a także pozostałych upoważnionych kontrolerów,
  • ujęcie osób – sprawców zagrożenia dla chronionego pociągu, osób nim podróżujących i/lub ich mienia oraz przekazanie sprawców niezwłocznie funkcjonariuszom Policji lub Straży Ochrony Kolei,
  • prowadzenie działań prewencyjnych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w pociągach Kolei Mazowieckich.

Usługa ochrony świadczona będzie w dni wskazane w harmonogramie, w tym również w soboty, niedziele i święta, w godzinach dziennych i nocnych, przez dziewięciu pracowników ochrony, w tym jednego koordynatora. Na wybranych pociągach usługę świadczyć będzie jednocześnie co najmniej dwóch pracowników ochrony.

Pracownicy ochrony będą realizowali usługę w pociągach na podstawie miesięcznych harmonogramów, w których wskazane zostaną linie i/lub konkretne pociągi objęte usługą.

Pierwszy harmonogram Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 2 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Następne harmonogramy będą przekazywane do dnia 27 miesiąca poprzedzającego wykonanie usługi ochrony.

Czas pracy jednego pracownika wynosi przeciętnie 8 godzin dziennie, 170 roboczogodzin miesięcznie.

Usługa ochrony świadczona będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.