Trakcja podpisała umowę inwestycyjną z PKP PLK

Trakcja podpisała umowę inwestycyjną z PKP PLK

Jak się dowiedział się „Kolejowy Portal” spółka Trakcja zawarła umowę inwestycyjną z PKP Polskie Linie Kolejowe, zgodnie z którą zarządca infrastruktury zobowiązał się do objęcia 250 mln Akcji Serii E w podwyższonym kapitale zakładowym firmy budowlanej.

Zgodnie z podpisanym dokumentem, w przypadku zawarcia z PKP PLK umowy objęcia Akcji Serii E, PKP PLK zobowiązała się do niepodejmowania działań zmierzających do zmiany podstawowego zakresu działalności gospodarczej Trakcji

Umowa przewiduje, że zawarcie umowy objęcia Akcji Serii E uzależnione będzie od łącznego spełnienia się warunków zawieszających, typowych dla tego typu transakcji, w szczególności:

  • przeprowadzenia przez PKP PLK badania due diligence Spółki z akceptowalnym dla PKP PLK poziomem ryzyka;
  • uzyskania przez PKP PLK niezbędnych zgód korporacyjnych;
  • pozyskania przez PKP PLK finansowania, niezbędnego dla realizacji inwestycji w Spółkę;
  • nieogłoszenia do dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii E upadłości Spółki ani nieotwarcia postępowania upadłościowego, nieotwarcia innego postępowania restrukturyzacyjnego, ani złożenia wniosków w tym przedmiocie przez Spółkę;
  • niepodjęcia przez Zarząd Spółki działań wykraczających poza normalny zakres prowadzonej działalności gospodarczej Spółki, których celem lub skutkiem mogłoby być istotne ograniczenie potencjału Spółki do wykonywania inwestycyjnych robót budowlanych w branży kolejowej, w tym w szczególności w zakresie zasobów kadrowych.

Ponadto umowa zawiera standardowe dla podobnych umów zobowiązania stron, w tym m.in. zobowiązanie Trakcji do niepodejmowania działań wykraczających poza normalny zakres działalności gospodarczej, których celem lub skutkiem będzie istotne ograniczenie potencjału spółki do wykonywania inwestycyjnych robót budowlanych w branży kolejowej.

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy podczas zwoływanych NWZ jednym z głównych punktów obrad jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji. Ostatnio na posiedzeniu, które odbyło się 2 czerwca na wniosek przedstawiciela ARP wycofano uchwałę z głosowania.

Uchwała o której mowa pozwoliłaby podwyższyć kapitał zakładowy Trakcji z kwoty 69 160 780,80 o kwotę 200 mln zł do kwoty 269 160 780,80 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostałoby dokonane poprzez emisję 250 mln akcji Serii E o wartości nominalnej 0,80 zł w ramach oferty skierowanej do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Warto dodać, że dwa tygodnie temu zarząd Trakcji rekomendował Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W ocenie zarządu emisja Akcji Serii E umożliwi spółce pozyskanie kapitału, który zostanie przeznaczony na
bieżące potrzeby finansowe Spółki.

– Dokapitalizowanie spółki niezbędne jest do pozyskiwania i realizacji projektów realizowanych w ramach segmentów operacyjnych, w których działa Spółka – czytamy w opinii zarządu Trakcji.

Ponadto zdaniem Zarządu, pozyskany w drodze emisji kapitał pozwoli na wsparcie dalszego funkcjonowania spółki.

– Powyższe działania pozwolą na dalszą restrukturyzację finansową Trakcji zapoczątkowaną w 2019 r. oraz poprawienie jej pozycji rynkowej – podkreśla zarząd.