Tajemnica przedsiębiorstwa ogranicza jawność akt

Tajemnica przedsiębiorstwa ogranicza jawność akt

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa jak również inne tajemnice podlegające ochronie. Taki zapis od kwietnia 2020 r. znajduje się w ustawie o transporcie kolejowym. Jednak 16 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że takie działanie Prezesa UTK było także zasadne na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

16 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił zażalenie jednej z organizacji społecznych. Podmiot ten domagał się wglądu w materiał dowodowy objęty tajemnicą przedsiębiorstwa jednego zarządców infrastruktury kolejowej. Prezes UTK ograniczył prawo wglądu do niektórych dokumentów, w zakresie jakim zawierały one tajemnicę przedsiębiorstwa.

Sąd podzielił pogląd Prezesa UTK, co do konieczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i zasadności zastosowania art. 74 § 1 k.p.a. w związku z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd w obszernych ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że Prezes UTK przestrzegając chroniąc dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa dział w interesie publicznym i stanął na straży przestrzegania zasad praworządności.

Od 17 kwietnia tego roku w ustawie o transporcie kolejowym znalazły się zapisy (art. 13aa), które wprost przyznają kompetencje do ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione.