Stanowisko Prezesa UTK ws. kwalifikacji zdarzeń związanych z uszkodzeniem sieci trakcyjnej

Stanowisko Prezesa UTK ws. kwalifikacji zdarzeń związanych z uszkodzeniem sieci trakcyjnej

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał stanowisko dotyczące właściwej kwalifikacji zdarzeń kolejowych kategorii C51 dotyczących sieci trakcyjnej. W toku nadzoru nad pracami komisji kolejowych badających zdarzenia kolejowe, Prezes UTK stwierdził powtarzające się nieprawidłowości dotyczące kwalifikacji zdarzeń związanych z uszkodzeniem sieci trakcyjnej. Komisje kolejowe często błędnie kwalifikowały zdarzenie jako sytuację potencjalnie niebezpieczną, a powinny zakwalifikować zdarzenie jako incydent.

Zdaniem Prezesa UTK konieczne jest wyraźne wyodrębnienie zdarzeń, w których doszło do powstania szkody materialnej od innych sytuacji polegających na awarii urządzeń, chwilowego zaniku zasilania w sieci trakcyjnej lub takich, które nie generują następstw w postaci szkody. Prezes UTK zwraca uwagę, że grupy zdarzeń – incydentów kat. C51 oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych kat. D80, posiadają zupełnie odmienny charakter zarówno w zakresie przyczyn, jak i zaistniałych skutków.

Wystąpienie strat zarówno w obrębie sieci trakcyjnej, jak i w uczestniczącym w zdarzeniu pojeździe kolejowym (np. uszkodzenie pantografu bądź innych urządzeń na dachu pojazdu kolejowego, szyby, poszycia pojazdu) stanowi szkodę i ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W związku z tym zdarzenia takie stanowi incydent, jest sytuacją niebezpieczną (a nie potencjalnie niebezpieczną kategorii D80), dlatego należy je kwalifikować do kategorii C51 (uszkodzenie nawierzchni mostu lub wiaduktu, sieci trakcyjnej, również niewłaściwe wykonanie robót np. wadliwy rozładunek materiałów, pozostawienie materiałów i sprzętu [w tym maszyn drogowych na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego]).

Błędna kwalifikacja zdarzeń jako sytuacji potencjalnie niebezpiecznych skutkuje brakiem wydania właściwych wniosków, które pozwalają uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. Wydane stanowisko zapewni jednolite podejście oraz ułatwi komisjom kolejowym prawidłowe procedowanie spraw związanych z występującymi na obszarze kolejowym zdarzeniami kolejowymi. Wszyscy zarządcy infrastruktury powinni w swoich przepisach wewnętrznych wprowadzić zapisy umożliwiające właściwą, obiektywną i jednoznaczną kwalifikację, spójną z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.