SKM Trójmiasto wybrała wykonawcę modernizacji przystanku Gdynia Grabówek

SKM Trójmiasto wybrała wykonawcę modernizacji przystanku Gdynia Grabówek

Oferta polsko-hiszpańskiego konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na modernizację przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek. Prace powinny zostać wykonane w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy.

PKP SKM w Trójmieście na realizację zamówienia przeznaczył 22,607 mln zł brutto. Choć oferta konsorcjum Roverpol oraz Rover Infraestructuras opiewała na kwotę 24 218 700 zł brutt to spółka postanowiła zwiększyć finansowanie.

Pozostałe oferty złożyła firma Colas Rail Polska, które wykona modernizację przystanku SKM Gdynia Orłowo oraz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Rajbud.

Wszyscy oferenci zadeklarowali 7-letni okresu gwarancji jakości i rękojmia za wady.

Zamówienie obejmuje:

 • rozbiórkę i budowę peronu,
 • demontaż i zabudowę nowej nawierzchni kolejowej,
 • korekta lokalizacji peronu, poprzez wydłużenie peronu w kierunku Gdyni Głównej, i skrócenie peronu od strony Gdyni Chyloni,
 • rozbiórka istniejących schodów prowadzących na peron, a w ich miejsce wybudowanie pochylni,
 • rozbiórkę i budowę wiaty peronowej,
 • rozbiórkę istniejących budynków i zadaszenia,
 • rozbiórkę i budowę małej architektury, ogrodzenia,
 • budowę oznakowania dotykowego nawierzchni dla osób niedowidzących i niewidomych,
 • przebudowę oraz rozbudowę sieci, linii i urządzeń elektroenergetycznych nN, trakcyjnych, SRK,
 • przebudowę oraz rozbudowę sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • przebudowę oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę odwodnienia układu torowego i liniowego peronu,
 • budowa komory podtorowej pod przyszłe przejście podziemne, zlokalizowane na końcu peronu od strony Gdyni Głównej, łączącej tereny kolejowe z terenami miejskimi.

Obecny peron został wybudowany w 1952 roku i ma długość 209.6 m, wysokość 76 cm i zmienną szerokości od 10.401 m do 10.498 m. Ścianki peronowe wykonane są z prefabrykowanych elementów żelbetowych, a oczep stanowią żelbetowe płyty krawędziowe. Nawierzchnia peronu wykonana jest z masy bitumicznej.

PKP SKM Trójmiasto wymaga, aby w trakcie okresu realizacji zamówienia odbywał się ruch pociągów, z uwzględnieniem wyjątków dotyczących zamknięć torowych. Spółka udzieli zamknięcia całodobowego szlakowego Gdynia Główna – Gdynia Chylonia od godz. 22:00 dnia 1.04.2022 r. do godz. 4:00 dnia 27.06.2022 r. W tym czasie będzie utrzymana jazda po jednym torze. Podczas tego zamknięcia Wykonawca zobowiązany jest wykonać oba tory, przy czym podział czasu zamknięcia na wykonanie toru nr 501 i nr 502 należy do Wykonawcy. Dodatkowo zamawiający udzieli 6 weekendowych zamknięć torowych (od piątku od godziny 23:00 do poniedziałku do godziny 3:00) poza okresem zamknięć wskazanym w okresie kwiecień -czerwiec 2022 r. Trójmiejski przewoźnik dopuszcza się także udzielenie tzw. nocnych (w godzi.: 23:00 – 3:00) zamknięć torowych, dla jednego toru, w wymiarze 15 zamknięć w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.