Rada Ministrów przyjęła nowelizację Programu utrzymaniowego

Rada Ministrów przyjęła nowelizację Programu utrzymaniowego

Na posiedzeniu 5 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Najważniejsze zmiany objęte nowelizacją Programu obejmują możliwości, aby beneficjentami Programu mogły być również podmioty inne, niż wymienione w jego dotychczas obowiązującej wersji. Obecnie podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach Programu są zarządcy infrastruktury: PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Euroterminal Sławków oraz Cargotor.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, potencjalnymi przyszłymi beneficjentami Programu uprawnionymi do otrzymania dofinansowania będą również podmioty, którym w trakcie realizacji Programu zostaną przekazane, w celu wykonywania zadań zarządcy infrastruktury, określone odcinki linii kolejowych zarządzane przez PKP PLK SA.W przypadku przekazania odcinka linii kolejowej nowy zarządca otrzyma środki, które na dany odcinek były przypisane dla dotychczasowego zarządcy.

Przekazywanie odcinków dotyczy przede wszystkim odcinków nieeksploatowanych lub o niskich parametrach eksploatacyjnych, w celu poprawy tych parametrów.

Aktualnie trwają prace nad przekazaniem części odcinków linii kolejowych samorządowi województwa dolnośląskiego.

W ramach nowelizacji, stałe dodatkowe dofinansowanie w kwocie 6 mln zł rocznie otrzyma PKP KM w Trójmieście

Nowelizacja uwzględnia również skutki organizacyjne przejęcia przez PKP PLK SA pracowników Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury  i części pracowników PKP TELKOL Sp. z o.o.

Projekt wprowadza nową uproszczoną nazwę Programu, uwzględnia szereg zmian o charakterze redakcyjnym oraz aktualizację informacji o dokumentach strategicznych związanych z rozwojem transportu w Polsce.

Projekt zmierza do wypełnienia warunku podstawowego dla finansowania projektów kolejowych w ramach nowej perspektywy finansowania UE 2021-2027. Komisja Europejska wymaga (i uzależnia od tego finansowanie), by w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027, w Programie utrzymaniowym przedstawiono koszty utrzymania istniejących i nowobudowanych inwestycji kolejowych w odniesieniu do PLK i CPK.