Przewozy pasażerskie w województwach w II kw. 2023 r.

Przewozy pasażerskie w województwach w II kw. 2023 r.

W II kwartale 2023 r. liczba pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r. wzrosła niemal we wszystkich województwach. Jedynym regionem, w którym ich liczba była minimalnie niższa, było województwo mazowieckie. Największy wzrost procentowy widoczny był w województwie podkarpackim, gdzie w ujęciu rok do roku liczba pasażerów zwiększyła się o 26,4%.

W II kwartale 2023 r. łączna liczba pasażerów osiągnęła poziom 93,6 mln osób i była większa niż w II kwartale 2022 r. o 6,5 mln (7,5%).

W przypadku aż połowy województw dynamika wzrostu liczby pasażerów w II kwartale 2023 r. była dwucyfrowa, w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r. Poza województwem podkarpackim największe wzrosty odnotowano w województwach małopolskim (17,9%) i lubelskim (17%). Natomiast w województwie mazowieckim odnotowano spadek na poziomie -0,01% (3 729 pasażerów mniej). Tradycyjnie, największą liczbę pasażerów odprawiono w województwach mazowieckim i pomorskim. Największy przyrost pasażerów miał miejsce w województwie pomorskim, w którym kolej wybrało o 1,9 mln podróżnych więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Największy udział w liczbie odprawionych pasażerów zaobserwowano w województwach: mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim. W II kwartale 2023 r. odprawiono w nich łącznie ponad 55% pasażerów. W przypadku sześciu województw widoczny był spadek w udziale wg liczby odprawionych pasażerów. Największy spadek (o 2 punkty procentowe) nastąpił w województwie mazowieckim – z 28,7% w II kwartale 2022 r. do 26,7% w II kwartale 2023 r. Z kolei największy przyrost w udziale wg liczby odprawionych pasażerów miał miejsce w województwie pomorskim (o 0,7 punktu procentowego, z 18,5% do 19,2%). Nieco mniej (o 0,6 punktu procentowego) wzrósł udział województwa małopolskiego (6,5%). 

Wskaźnik wykorzystania kolei liczony jako iloraz wszystkich przewiezionych pasażerów w okresie kwiecień-czerwiec 2023 r. i liczby mieszkańców kraju wg danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł w II kwartale 2023 r. 2,48. Oznacza to, że w ciągu tych trzech miesięcy średnio mieszkaniec naszego kraju podróżował koleją ok. 2,5 razy. W porównaniu do II kwartału 2022 r. poziom wskaźnika wzrósł o 0,18 punktu.

We wszystkich województwach nastąpił wzrost tego parametru w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei odnotowano w województwie pomorskim i tam też nastąpił jego najwyższy przyrost (o 0,8 podróży więcej na 1 mieszkańca). Wzrost o 0,001 (do 4,54) widoczny był również w województwie mazowieckim, pomimo minimalnego spadku liczby pasażerów w porównaniu do II kwartału 2022 r. Powyżej współczynnika 1 (dokładnie 1,08) wzrósł wskaźnik podróży w województwie warmińsko-mazurskim. Oznacza to, że średnio mieszkaniec tego województwa podróżował koleją przynajmniej jeden raz w badanym okresie. Poza województwami pomorskim i mazowieckim wskaźnik wykorzystania kolei powyżej średniej krajowej z II kwartału 2023 r. osiągnięto także w województwach dolnośląskim (3,10) i wielkopolskim (2,54).

Porównując dane za II kwartał z wynikami z I kwartału 2023 r. liczba pasażerów wzrosła o 5,6 mln (6,4%). Wzrost liczby pasażerów zaobserwowano w czternastu województwach, a spadek  jedynie w województwach opolskim (o -0,1 mln) i wielkopolskim (o -0,2 mln). Największe wzrosty miały miejsce w przypadku województw: pomorskiego (2,1 mln pasażerów) i mazowieckiego (1,4 mln). Poziom wskaźnika wykorzystania kolei pomiędzy I a II kwartałem 2023 r. zwiększył się o 0,15. W tym przypadku również w czternastu województwach wzrosła średnio liczba podróży 1 mieszkańca. Parametr ten zmniejszył się jedynie w przypadku województw opolskiego i wielkopolskiego.