Przewozy pasażerskie w województwach w I kw. 2023 r.

Przewozy pasażerskie w województwach w I kw. 2023 r.

W I kwartale 2023 r. przewieziono łącznie ponad 88 mln pasażerów. Najwięcej, bo aż 23,6 mln osób rozpoczęło podróż w województwach mazowieckim. Kolejne miejsca zajęły województwa  pomorskie (15,8 mln) oraz wielkopolskie (9 mln).

Województwa mazowieckie i pomorskie były jedynymi, w których liczba pasażerów w I kwartale 2023 r. przekroczyła 10 mln. Jedynym województwem, w którym liczba pasażerów nie przekroczyła 1 mln, było województwo podlaskie (0,6 mln osób). W porównaniu z analogicznym okresem z 2022 r., w I kwartale 2023 r. kolej wybrało o 17 mln pasażerów więcej (wzrost o 24%), a ich liczba zwiększyła się w każdym z regionów.

W województwie mazowieckim przewieziono 23,6 mln pasażerów co stanowiło 26,8% wszystkich podróżnych w I kwartale 2023 r. Województwo pomorskie osiągnęło udział na poziomie 18%, a w wielkopolskim 10,3 %. 

Największe wzrosty w udziale przewiezionych pasażerów miały miejsce w województwach małopolskim (0,8 punktu procentowego) i wielkopolskim (0,6 punktu procentowego).

Wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł w I kwartale 2,33. Został on policzony jako iloraz wszystkich przewiezionych pasażerów w trzech pierwszych miesiącach 2023 r. i liczby mieszkańców kraju wg danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że w I kwartale 2023 r. przeciętny mieszkaniec Polski podróżował pociągiem ponad 2 razy. W porównaniu z I kwartałem 2022 r., poziom tego wskaźnika wzrósł o 0,46. W każdym z województw w I kwartale 2023 r. odnotowano również wzrost w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Najwyższym wskaźnikiem charakteryzowało się województwo pomorskie ze współczynnikiem 6,71 podróży na 1 mieszkańca. Kolejne miejsca zajęły województwa mazowieckie (4,29) i dolnośląskie (3,07). Powyżej średniej krajowej wskaźnik wykorzystania kolei osiągnęło jeszcze województwo wielkopolskie (2,59).

W porównaniu z IV kwartałem 2022 r. liczba pasażerów spadła się o 5,2 mln (z 93,2 mln do 88 mln), a wskaźnik wykorzystania kolei spadł o 0,13.