Przebudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego ze wsparciem unijnym

Przebudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego ze wsparciem unijnym

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I”. Wartość dofinansowania to 1 348 794 709,71 zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy wartość zaplanowanej inwestycji wyniesie ponad 1,3 mld zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace na warszawskiej linii średnicowej to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Inwestycja niezwykle ważna, oczekiwana i potrzebna, pozwoli zwiększyć zdolności przepustowe warszawskiego węzła kolejowego. Mam nadzieję, że prace przebiegną sprawie, a ich efekty ułatwią pasażerom podróżowanie koleją w aglomeracji warszawskiej – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

PKP Polskie Linie Kolejowe efektywnie wykorzystują środki unijne i budżetowe, aby dzięki nim kompleksowo rozwijała się sieć kolejowa. Modernizacja ważnych odcinków linii oraz stacji zwiesza rolę kolei. Dzięki środkom z Unii Europejskiej będziemy mogli uzyskać refundację już poniesionych wydatków na prace na stacjach Warszawa Główna, Warszawa Gdańska i Warszawa Zachodnia – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Rozwój infrastruktury transportowej jest jednym z celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dlatego jako CUPT kompleksowo wspieramy beneficjentów w ich realizacji, w tym PKP Polskie Linie Kolejowe, który zmodernizuje kolejne stacje kolejowe. Dzięki środkom z Unii Europejskiej polski transport staje się bardziej nowoczesny, bezpieczny i komfortowy, co odczuwa każdy obywatel Polski – mówi Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Warszawski Węzeł Kolejowy

Projekt jest zlokalizowany na obszarze województwa mazowieckiego w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego (“WWK”) na linii średnicowej.

WWK jest istotnym elementem infrastruktury kolejowej w skali Polski, jak i Europy. Kluczowym elementem WWK jest linia średnicowa obejmująca odcinek linii kolejowych pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, przebiegająca częściowo tunelem średnicowym przez ścisłe centrum Warszawy. Linia średnicowa jest podzielona na część dalekobieżną i podmiejską. Na linii średnicowej prowadzony jest wyłącznie ruch pasażerski.

Projekt stanowi część następujących korytarzy transportowych TEN-T:

Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie;
Morze Północne – Morze Bałtyckie.

Likwidacja niedogodności na linii średnicowej

Inwestycja jest odpowiedzią na zidentyfikowane na linii średnicowej niegodności, czyli m.in.:

 • W godzinie szczytowej notowane są przekroczenia zdolności przepustowej, obliczonej zgodnie z wytycznymi karty UIC406 dla granicznego czasu zajętości infrastruktury.
 • Brak separacji ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, co powoduje niedogodności dla pasażerów oraz kolizyjne trasy wylotowe z linii średnicowej.
 • Brak wystarczającej ilości krawędzi peronowych.
 • Niedostosowanie lokalizacji przystanków do potrzeb mieszkańców (konieczność budowy nowych).
 • Niska prędkość jazd po głowicach rozjazdowych.
 • Kolizyjność jazdy pociągów; ograniczone możliwości elastycznego reagowania na perturbacje ruchowe i minimalizacje opóźnień.
 • Utrudnione ruchy manewrowe pociągów.
 • Niewykorzystany potencjał obszaru byłej stacji Warszawa Główna.

Projekt przewiduje:

 • przebudowę 2 stacji (Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna);
 • budowę 2 wiaduktów;
 • przebudowę 2 wiaduktów;
 • budowę 4 kładek dla pieszych;
 • przebudowę 1 przejścia podziemnego dla pieszych.

Zgodnie z założeniami łączna długość odcinków objętych projektem wynosi 20,449 km, z czego w TEN-T 12,275 km. Dodatkowo projekt obejmuje dostosowanie stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby podróżnych.

Numer i nazwa projektu: POIS.05.01.00-00-0044/22-00 „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I”

Oś priorytetowa i działanie: Działania 5.1 Rozwój transportu kolejowego sieci TEN-T w ramach osi priorytetowej V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Wartość całkowita: 2 639 584 830,86 PLN

Wartość kwalifikowalna: 1 586 817 305,55 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 348 794 709,71 PLN