Prezes UTK nie zatwierdził cennika PKP SKM w Trójmieście

Prezes UTK nie zatwierdził cennika PKP SKM w Trójmieście

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zatwierdzenia projektu cennika w zakresie sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2022/2023.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalane są przez zarządcę po kosztach bezpośrednich, jakie zarządca ponosi jako rezultat przejazdu pociągu.

Zgodnie z rozporządzeniem 2015/909, Zarządca może zaliczyć do bazy kosztowej w celu ustalenia opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej te koszty, co do których może w sposób przejrzysty, rzetelny i obiektywny zmierzyć i wykazać, że koszty są ponoszone bezpośrednio w wyniku przejazdu pociągu.

W opinii Prezesa UTK, w toku prowadzonego postępowania spółka nie wykazała dostatecznie, że jej sposób przypisywania kosztów do kosztów kwalifikowalnych jako bezpośrednie spełnia wymogi rozporządzenia 2015/909.

Prezes UTK, mimo dwukrotnego wezwania zarządcy do udzielenia szczegółowych wyjaśnień na okoliczność kwalifikacji do bazy kosztów bezpośrednio wynikających z przejazdu pociągu oraz znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia ruchu pociągów, nie otrzymał wyczerpujących odpowiedzi oraz dokumentów na poparcie przyjętego przez zarządcę modelu przypisywania kosztów.

Ponadto pod względem formalnym, spółka PKP SKM w Trójmieście uchybiła procedurze zatwierdzania projektu cennika, gdyż po dokonaniu ostatniej modyfikacji w projekcie cennika polegającej na domknięciu przedziału mas pociągów (500-600 t) –
zlikwidowano przedział otwarty „powyżej 500 ton” – nie przekazał Prezesowi UTK zgodnie z art. 33 ust. 14 ustawy o transporcie kolejowym zmienionego projektu cennika, a jedynie poinformował w swoim piśmie o wprowadzeniu tej zmiany.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, na której prowadzony jest wyłącznie ruch pasażerski. Zarządca ustalając bazę kosztów służących kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej naruszył przepisy ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenia 2015/909 poprzez ujęcie kosztów, dla których nie zostało dostatecznie wykazane, że są ponoszone bezpośrednio w wyniku przejazdu pociągu.

Decyzja odmowna oznacza, że zarządca w ciągu 30 dni może przedstawić nowy projekt cennika lub zdecydować, że w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023 będzie stosował dotychczasowy cennik obowiązujący od 2021 r.