PPM-T szuka nowego prezesa

PPM-T szuka nowego prezesa

Po tym jak dotychczasowy prezes PPM-T Artur Szumisz został powołany na prezesa spółki Trakcja,  Rada Nadzorcza spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki.

Kandydatem na stanowisko prezesa zarządu może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe, była zatrudniona co najmniej przez 5 lat na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, preferowane doświadczenie w branży kolejowej.

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do siedziby spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, przy ul. Sandomierskiej 19, 80-051 Gdańsk, do Głównego specjalisty ds. organizacyjno-prawnych w pok. 203, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki” w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. do godz. 12:00.

Zgłoszenia zostaną otwarte 15 listopada 2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w siedzibie spółki PPM-T  w Gdańsku lub w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe  w Warszawie lub w formie wideokonferencji  w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa,  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu, znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki oraz wiedzę w zakresie innych zagadnień, których znajomość wymagana jest na stanowisku, na które kandydat aplikuje, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania PPM-T.

Jeżeli na dane stanowisko ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem zarządu, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.