Poznaliśmy wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za 2023 r.

Poznaliśmy wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za 2023 r.

Zarząd ZUE przedstawił wstępne wyniki finansowe spółki i Grupy ZUE za 2023 r. Przychody ze sprzedaży osiągnęły imponujący poziom 1 379,1 mln zł dla samej spółki oraz 1 484,1 mln zł dla Grupy.

Nie tylko przychody rosły, ale również zyski. Zysk brutto na sprzedaży dla samej spółki wzrósł z 29,1 mln zł w roku 2022 do 48,2 mln zł w roku 2023. Grupa ZUE również odnotowała wzrost w tej kategorii, osiągając zysk brutto na sprzedaży w wysokości 55,9 mln zł w roku 2023, w porównaniu do 42,8 mln zł rok wcześniej.

Wzrost efektywności operacyjnej

Dla ZUE, zysk na działalności operacyjnej wzrósł z 8,3 mln zł w roku 2022 do 28,7 mln zł w roku 2023. Podobny wzrost można zauważyć w przypadku Grupy ZUE, gdzie zysk na działalności operacyjnej wzrósł z 18,1 mln zł w roku 2022 do 30,4 mln zł w roku 2023. To dowodzi nie tylko wzrostu przychodów, ale także efektywności w zarządzaniu kosztami operacyjnymi.

Zysk netto

Warto również zauważyć, że zysk netto dla samej spółki wzrósł z 10,2 mln zł w roku 2022 do 22 mln zł w roku 2023, to dla Grupy ZUE zanotowano niewielki wzrost z 17,3 mln zł w roku 2022 do 21 mln zł w roku 2023.

W 2023 roku Spółka zwiększyła r/r przychody o 66% oraz wypracowała zysk brutto ze sprzedaży większy r/r o 66% i zysk netto większy r/r o 115%. Grupa ZUE zwiększyła zysk brutto ze sprzedaży o 31% i zysk netto o 22% przy przychodach większych o 61%.

Na koniec 2023 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 212,2 mln zł.

Spółki zależne

Spółka handlowa Railway gft Polska sp. z o.o., jak również włączona do Grupy ZUE w grudniu 2022 r. spółka drogowa P.B.I. Energopol sp. z o.o. wygenerowały w 2023 roku dodatnie wyniki netto. Pozyskanie spółki Energopol rozszerzyło ekspozycję Grupy na segment drogowy. W 2023 roku spółka Energopol była skupiona głównie restrukturyzacji i na budowie nowego portfela zleceń.

Perspektywy na przyszłość

W 2023 roku spółki budowlane z Grupy ZUE pozyskały nowe kontrakty budowlane o łącznej wartości ok. 959 mln zł, w tym drogowy Energopol o wartości ok. 65 mln zł. W 2024 roku Spółka z konsorcjantem pozyskała kolejny kontrakt w obszarze infrastruktury tramwajowej o wartości 294,4 mln zł (dla ZUE 50%).

Grupa składa kolejne oferty w Polsce i przygotowuje się do ofertowania na innych rynkach europejskich. Grupa jest przygotowana na ożywienie w zakresie realizacji zamierzeń inwestycyjnych głównych zamawiających, które jest spodziewane przez branżę w związku z potencjalnym napływem środków unijnych.

Informacje dla inwestorów

Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,8 mld zł. ZUE informuje, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdań rocznych za 2023 rok pozostaje w toku i powyższe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raportach Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za 2023 rok.