Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Polregio

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Polregio

Rada Nadzorcza Polregio wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na funkcje prezesa zarządu spółki. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 maja 2024 r. o godz. 9:00.

Kandydat na funkcję prezesa zarządu Polregio musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełniać inne, niż wymienione pod lit. a-c, wymogi określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydat można złożyć w oryginałach lub kopiach. Odpisy i kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Niezależnie od oświadczeń i dokumentów kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

 • list motywacyjny (w oryginale),
 • życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (CV),
 • aktualne (tj. wydane nie wcześniej niż miesiąc przed doręczeniem zgłoszenia do Spółki) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o braku wszczętych lub toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi (w oryginale).

List motywacyjny powinien wskazywać z jakich powodów kandydat jest – w swojej własnej opinii – najlepszym kandydatem na funkcję Prezesa Zarządu Spółki, w szczególności z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego kandydata, w tym doświadczenia managerskiego i znajomości branży kolejowej.

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi niniejszym ogłoszeniem powinno zostać doręczone na adres: POLREGIO S.A., 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1. Zgłoszenie umieszcza się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Spółki POLREGIO S.A.”

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 maja 2024 r. o godz. 9:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia). Zgłoszenia kandydatów doręczone po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych, po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do 10 dni roboczych od dni otwarcia ofert.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na funkcje prezesa zarządu Polregio obejmuje w szczególności:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o branży i sektorze, w którym działa Spółka;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie kształtowania strategii rozwoju podmiotów porównywalnych do Spółki;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz relacjami ze stroną społeczną;
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad nadzoru właścicielskiego;

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, nie muszą zostać powiadamiani o tym fakcie ani o powodach braku ich zakwalifikowania do II etapu.