Ponad 77 mln zł zysku netto PKP LHS w 2022 r.

Ponad 77 mln zł zysku netto PKP LHS w 2022 r.

PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej opublikowała sprawozdanie z działalności spółki w 2022 r. Przewoźnik osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe.

Podstawową działalnością PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej jest zarządzanie linią kolejową nr 65 oraz świadczenie na tej linii usług przewozowych i trakcyjnych dla wszystkich klientów dysponujących ładunkami i/lub ładunkami i wagonami.

Wyniki finansowe

Wydarzenia 2022 r., związane z agresją Rosji na Ukrainie, wpłynęły na zmianę struktury w przewozach towarów. Przewoźnicy towarowi stanęli przed koniecznością zmian w strukturze dotychczasowych przewozów.

Zakładana w planie wielkość przychodów ze sprzedaży została wykonana na poziomie wyższym o ok. 25,5%. Planowane koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w 113,1%. Pomimo wyższych kosztów poziom wyniku finansowego netto wyniósł 306,8% planowanego zysku netto.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 540,391 mln zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 449,869 mln zł. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 77,321 mln zł, czyli ponad 2,5-krotnie więcej niż 2021 r.

Wielkość przewozu ładunków

W przewozach linią LHS w 2022 r., podobnie jak w latach ubiegłych, nadal import znacznie dominował nad eksportem. W 2022 r. spółka przewiozła 11 117 823 ton, z czego 9 359 528 to import towarów.

Praca przewozowa wyniosła 3.059.105 tys. tkm co oznacza wzrost o 5,8% wobec 2021 r.

Remonty i inwestycje

W 2022 r. na wykonanie remontów spółka poniosła koszty w wysokości 22,438 mln zł , w tym na wykonawstwo 22,25 mln zł. Wszystkie zadania remontowe finansowane były ze środków własnych spółki.

Poniesione w 2022 r. nakłady inwestycyjne w kwocie 75,5 mln zł dotyczyły głównie infrastruktury linii kolejowej, w tym W szczególności modernizacji stacji i obiektów zabezpieczenia ruchu kolejowego.

W 2022 r. PKP LHS zakładała zakup wagonów do przewozów intermodalnych, który nie został zrealizowany z uwagi na trwający proces wyjaśniania zasad i możliwości rejestracji wagonów szerokotorowych na obszarze Polski i dopuszczenia ich do kursowania zarówno na terenie UE jak i innych krajów zza Wschodniej granicy. Sytuacja na Ukrainie uniemożliwia działania spółki w tym zakresie.

Przesunięte w czasie na 2023 r. zostały plany modernizacji oraz zakupy lokomotyw typu 15 D/A z uwagi na opóźnienia dostaw zespołów i podzespołów do lokomotyw z USA.

Strategia na najbliższe lata

Obecna jak i przyszła sytuacja spółki zależna jest od skali wymiany handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą w zakresie przewozów towarów oraz sytuacji politycznej, szczególnie relacji Rosja-Ukraina
i uwarunkowań sytuacji gospodarczej w Polsce, Europie i w Azji.

W wyniku działań wojennych na Ukrainie zdecydowanie zmienia się struktura przewozu poszczególnych wolumenów towarów. Pomimo tego główny cel strategiczny spółki tj. kontynuacja dywersyfikacji przewozu pozostałych ładunków innych niż rudy żelaza jest w dalszym ciągu aktualny i realizowany.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne a zwłaszcza działania wojenne na Ukrainie i u głównego kontrahenta jakim jest ArcelorMittal Poland, PKP LHS na chwilę obecną nie wdraża nowych inicjatyw.

Pracownicy

W 2022 r. spółka zatrudniła 1347 osób, z czego 79,1 % stanowili pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych.

Liczba pracowników mających uprawnienia do emerytury i zmniejszona dynamika zatrudnienia  znacznym stopniu niesie ryzyko utraty kluczowych kompetencji niezbędnych do zachowania ciągłości w realizacji celów. Generuje to konieczność m.in. szkolenia pracowników, którzy będą obejmować stanowiska po odchodzących na emerytury pracownikach lub zatrudniania nowych
pracowników na tzw. zakładkę, co pozwoli zdobyć im uprawnienia do pracy, szczególnie na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Na wynagrodzenia spółka PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej w 2022 r. przeznaczyła 108 469 325,85 zł, a na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym emerytalne kolejne 26 534 653,19 zł.