PKP Polskie Linie Kolejowe szukają nowego prezesa zarządu

PKP Polskie Linie Kolejowe szukają nowego prezesa zarządu

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła  postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury do 4 marca 2024 r.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej w jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:
  • zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
  • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
  • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

Jak czytamy w ogłoszeniu, pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny oraz życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu);
 • aktualny oryginał zaświadczenia o niekaralności;
 • poświadczone kopie następujących dokumentów:
  •  dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
  • świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub dokumentów poświadczających świadczenie usług na podstawie innej umowy;

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa, ul. Targowa 74, parter pok. 06, skrzydło E, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do  dnia 4 marca 2024 r. do godz. 12.00.

Złożone zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 5 marca 2024 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa Targowa 74 do 18 marca 2024 r.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki, w tym dotyczącą procesu przygotowania i realizacji inwestycji, utrzymania infrastruktury, zarządzania bezpieczeństwem oraz konstrukcji rozkładu jazdy i prowadzenia ruchu kolejowego,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki, w tym w szczególności ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • wiedzę w zakresie innych zagadnień z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 • umiejętności budowania partnerskich relacji z pracownikami, klientami i kontrahentami oraz oceny efektywności działań z perspektywy przewoźników, pasażerów oraz nadawców i odbiorców ładunków;

Jeżeli na dane stanowisko ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.