PKP PLK ponownie wynajęły lokomotywy od PKP Cargo

PKP PLK ponownie wynajęły lokomotywy od PKP Cargo

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o podpisaniu umowy z PKP Cargo na świadczenie usługi trakcyjnej związanej z zabezpieczeniem lokomotyw wraz z drużynami trakcyjnymi dla celów utrzymaniowo – naprawczych i awaryjnych w latach 2022 – 2023.

Do zadań PKP Cargo będzie należało m.in.: prowadzenie pociągów utrzymaniowo – naprawczych, wykonywanie pracy manewrowej, pozostawanie w pogotowiu i przejściu do wykonywania w/w czynności, przejazdy lokomotyw luzem do i z obsługi pociągów objętych przedmiotem umowy oraz do i po pracy manewrowej

Lokomotywy towarowego przewoźnika będą również odpowiedzialne za prowadzenie pługów odśnieżnych, zespołów odśnieżnych i wagonów do wywózki śniegu, usuwanie oblodzeń i oszronień przewodów jezdnych sieci trakcyjnej (przecieranie), przeprowadzanie jazd patrolowych przejezdności linii kolejowych w ekstremalnych warunkach pogodowych (atmosferycznych), np. obfitych opadów śniegu a także osłona sieci.

Zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki, bez wcześniejszej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie.

Jak tłumaczy zarządca infrastruktury, w ostatnich kilkunastu latach umowy na te same usługi zawierane były z PKP Cargo ponieważ jedynie ten przewoźnik kolejowy spełniał i spełnia nadal wymagania spółki zawarte opisie przedmiotu zamówienia, tj. posiada licencję do przewozu osób w, tym przeciąganie pociągów pasażerskich, posiada licencję do przewozu towarów, w tym niebezpiecznych, posiada licencję do świadczenia usług trakcyjnych, posiada wystarczającą ilość lokomotyw o wymaganej mocy zapewniając ich dostarczenie w wymaganym czasie a maszyniści posiadają znajomość szlaków na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK.

Jak przypominają PKP Polskie Linie Kolejowe, w 2013 roku zostało przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

– W postępowaniu tym nie wpłynęła jednak żadna oferta. W celu rozeznania rynku w zakresie możliwości świadczenia usług trakcyjnych dla spółki przez inne podmioty, w 2014 r. oraz w 2015 r. przeprowadzony został „Dialog techniczny” ze szczególnym uwzględnieniem możliwości technicznych (posiadanych serii/typów i ilości lokomotyw), kwalifikacji pracowników, miejsc ich stacjonowania oraz wykonywanej pracy przewozowej, możliwości dysponowania na teren działania spółki. W 2014 r. żaden przewoźnik nie zgłosił się do dialogu, a w 2015 r. w dialogu uczestniczył tylko jeden przewoźnik. Był nim przewoźnik wykonujący czynności przewozowe tylko lokalnie, tj. na terenie Górnego Śląska. Byłby on w stanie świadczyć te usługi na tym terenie pod warunkiem, że otrzymywałby wynagrodzenie za utrzymywanie drużyn trakcyjnych oraz lokomotyw w stanie gotowości, a za usługi pobierałby dodatkowo opłaty. Przeprowadzony dialog wykazał, że nie ma żadnego innego podmiotu gospodarczego oprócz PKP Cargo mogącego sprostać naszym wymaganiom – tłumaczy zarządca infrastruktury.

Jak dodają PLK, z aktualnie przeprowadzonego rozeznania rynku wynika, że sytuacja braku konkurencji w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotowym zamówieniem nadal się utrzymuje.

– W związku z powyższym nadal zachodzą okoliczności dla udzielenia zamówienia na usługi trakcyjne w trybie z wolnej ręki – dodaje spółka.

Wartość podpisanej umowy to 16 mln zł netto.