PKP Intercity chce sprzedaż wierzytelności

PKP Intercity chce sprzedaż wierzytelności

Narodowy przewoźnik opublikował zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży wierzytelności pieniężnych przysługujących PKP Intercity na łączną kwotę 21,55 mln zł w ilości spraw 26 486.

Wierzytelności przysługują przewoźnikowi z tytułu

  • opłat za przejazd pociągami PKP IC bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do
  • bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
  • opłat za nieopłacony przewóz rzeczy lub zwierząt,
  • opłat za zatrzymanie pociągu lub zmiany jego trasy bez uzasadnienia,
  • zasądzonych kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego,
  • odsetek naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

O udział w postępowaniu mogli  ubiegać się oferenci, którzy:

  • działają na rynku obrotu wierzytelnościami w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień opublikowania niniejszego zapytania na stronie PKP IC oraz
  • posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 tys. zł

PKP Intercity nie wymaga złożenia wadium oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Z tytułu nieprzyjęcia lub odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do przewoźnika.

Na oferty spółka czeka do dnia 25 października 2023 r. do godziny 15:00.