PKP Intercity chce kupić 20 lokomotyw

PKP Intercity chce kupić 20 lokomotyw

PKP Intercity ogłosiło postępowanie na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych jednego typu wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 20 lokomotyw elektrycznych oraz przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawę wyprawki.

Wykonawca będzie świadczył usługę utrzymania pojazdów, w ramach których wykonawca zobowiązany będzie do:

 • świadczenia usług utrzymania technicznego pojazdów o zakresie spełniającym trzy poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 2, poziom 3, poziom 4) a także nadzorowanie personelu zamawiającego przy wykonywaniu utrzymania technicznego poziomu P1 pojazdów;
 • zapewnieni specjalistyczne wyposażenie Zaplecza Technicznego do świadczenia usług,
 • świadczenia usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych;
 • czyszczenia pojazdów;
 • udostępnienia kanału informatycznego, w ramach usługi utrzymania pojazdów, dla przekazywania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą informacji o Uszkodzeniach/Usterkach lub Awariach stwierdzonych w Pojazdach, które będą przez wykonawcę usuwane w ramach usługi utrzymania pojazdów.

PKP Intercity wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na każdy z pojazdów, ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację, na okres co najmniej 36 miesięcy liczonych od dnia następnego po protokolarnym odbiorze końcowym bez zastrzeżeń.

Przewoźnik wymaga świadczenia usług utrzymania, a także napraw gwarancyjnych w stosunku do każdego z Pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika:

 • gotowości technicznej na poziomie nie niższym niż 95,00 % od początku eksploatacji (po zakończeniu okresu eksploatacji obserwowanej) do zakończenia obsługi Poziomu P4 w każdym kwartale kalendarzowym z wyłączeniem pierwszego roku eksploatacji każdego Pojazdu, kiedy to wykonawca będzie miał obowiązek dotrzymania współczynnika gotowości technicznej pomniejszonego o 4 punkty procentowe oraz kwartałów, w których na poszczególnych Pojazdach przypadnie wykonanie przeglądu okresowego na poziomie P3, o 10 punktów procentowych dla każdego z Pojazdów objętych przeglądem;
 • współczynnika niezawodności taboru na poziomie nie niższym niż 95,00 % kwartalnie od początku eksploatacji (po zakończeniu okresu eksploatacji obserwowanej) do zakończenia obsługi Poziomu P4 w każdym kwartale kalendarzowym.

PKP Intercity dopuszcza aby maksymalna liczba zdarzeń każdego Pojazdu osobno powodująca utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych wynosiła nie więcej niż 3 zdarzenia w cyklu 250 000 km.

Dostawa wszystkich pojazdów ma nastąpić w terminie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu musi nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa kolejnych pojazdów nie będzie mogła zostać zrealizowana wcześniej niż po zakończeniu eksploatacji obserwowanej pierwszego Pojazdu, trwającej od dnia odbioru do dnia wykonania pierwszego przeglądu P1 włącznie.

Spółka oczekuje świadczenia usług utrzymania lokomotyw przez okres nie krótszy jednak niż 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego dostawy tego pojazdu, jednakże nie krócej niż do zakończenia przeglądu na poziomie utrzymania P4 dla danej lokomotywy.

Przy wyborze wykonawcy PKP Intercity będzie kierowało się następującymi kryteriami:

 • okres gwarancji jakości i rękojmia na każdy z Pojazdów (ich poszczególne elementy), ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację – waga: 5 pkt
 • maksymalna liczba zdarzeń powodująca utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w cyklu 250 000 km – waga: 5 pkt
 • termin dostawy pierwszego pojazdu – waga: 10 pkt
 • termin dostawy wszystkich pojazdów – waga: 10 pkt
 • cena – waga: 70 pkt

Na oferty PKP Intercity czeka do 12 września 2022 r.