PKP IC ogłosiło przetarg na szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnością

PKP IC ogłosiło przetarg na szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnością

PKP Intercity ogłosiło postępowanie dotyczące przygotowania i organizacji  szkoleń  z  zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością. Przewidywana liczba uczestników wynosi maksymalnie 150 osób.

Szkoleniami objęci mają być pracownicy drużyn konduktorskich, w ramach szkoleń aktualizacyjnych oraz nowo zatrudnieni pracownicy drużyn konduktorskich. Dodatkowo przewoźnik w ramach umowy może zlecić przeszkolenie także innych grup zawodowych

Celem szkoleń jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłową i przede wszystkim komfortową dla obu stron obsługę w trakcie podróży. Szkolenie ma obejmować swoim zakresem tematykę dot. komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, w tym asertywnej, rodzajami  niepełnosprawności  i  wynikającymi  z  nich  szczególnymi  potrzebami  osób niepełnosprawnych. Ponadto podczas szkolenia powinny zostać poruszone zagadnienia związane z  wewnętrznymi  procedurami  z  zakresu  obsługi  osób  z  niepełnosprawnościami  (np.  zgłaszanie przejazdu osoby z niepełnosprawnością, udzielanie pomocy przy wsiadaniu, itp.).

Programy szkoleń powinny uwzględniać w swoich ramach czasowych szkolenie 4-godzinne. Liczba uczestników jednego szkolenia wynosić będzie ok. 12 osób. Uczestnicy szkoleń powinni mieć możliwość sprawdzenia z czym spotykają się na co dzień osoby z niepełnosprawnością, stąd w ramach zajęć powinny zostać uwzględnione ćwiczenia oraz prezentacje z akcesoriami (np. wózki inwalidzkie, laski, gogle).

Kurs odbywać się będzie zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnie. Podczas każdego  szkolenia mają zostać przeprowadzone indywidualne pre i post testy. 

Zakres tematyczny dla pracowników Drużyn Konduktorskich:

  • pojęcia niepełnosprawność i ograniczona mobilność
  • potrzeby i możliwości osób z niepełnosprawnością ruchową, wzroku, słuchu, intelektualną·stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością
  • przepisy krajowe i międzynarodowe w zakresie obowiązków przewoźnika względem osób z niepełnosprawnością
  • nowe obowiązki wynikające z Ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • Procedura PKP IC z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością i ograniczoną mobilnością,
  • sytuacje, w których osoby z niepełnosprawnością mogą potrzebować pomocy, trudności z jakimi mogą się spotkać od rozpoczęcia do zakończenia podróży,
  • sytuacje kryzysowe w obsłudze podróżnych z niepełnosprawnością i ograniczoną mobilnością, wrażliwość a asertywność, radzenie sobie z próbą wywieraniem wpływu oraz wykorzystywaniem przez osoby z niepełnosprawnością,
  • studium przypadku -model komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością i ograniczoną mobilnością.
  • konflikt między procedurą a empatią, jak sobie z nim radzić,·symulacja sytuacji wymagających udzielenia wsparcia osobie z niepełnosprawnością i ograniczoną mobilnością.

Termin składania ofert mija 2 stycznia 2023 r. Spółka planuje przeprowadzenie dwóch etapów postępowania. Pierwszy etap to złożenie ofert formalnych, merytorycznych i handlowych wstępnych oraz ich ocena.   

Przy dokonywaniu oceny ofert wstępnych PKP Intercity kierować się będzie dwoma kryteriami, kryterium jakościowe (ocena merytoryczna) – 70 pkt oraz ceną – 30 pkt.

Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wybrani oferenci podczas którego odbędą się negocjacje cenowe. W tym etapie o wyborze wykonawcy zdecydują te same kryteria tylko inaczej punktowane. Ocena merytoryczna to 60 pkt a cena to 40 pkt.