PKP IC będzie kształcić kadry wraz z Akademią Leona Koźmińskiego

PKP IC będzie kształcić kadry wraz z Akademią Leona Koźmińskiego

PKP Intercity zacieśnia współpracę ze szkolnictwem wyższym w strategicznych dla spółki obszarach. Po rozpoczęciu wspólnych działań z politechnikami z Warszawy, Krakowa i Wrocławia, narodowy przewoźnik podpisał umowę z kolejnym partnerem – Akademią Leona Koźmińskiego. Dzięki podjętym współpracom powstanie nowa oferta edukacyjna, której wynikiem będzie budowa kompetencji i profesjonalizowanie kadry dla sektora kolejowego.

Podpisanie umowy pomiędzy PKP Intercity a Akademią Leona Koźmińskiego tworzy dla studentów tej uczelni nowe możliwości rozwoju kompetencji zawodowych. Dzięki współpracy będą oni mogli skorzystać z bogatej oferty m.in. staży, praktyk, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych.

Kierunek działań Akademii Leona Koźmińskiego nie zmienił się od początku istnienia uczelni. Wspólnie ze studentami, absolwentami, pracownikami i partnerami biznesowymi tworzymy najlepszą uczelnię biznesową kształtującą pracowników, przedsiębiorców, innowatorów i liderów w naszej części Europy. Stawiamy na działalność naukowo-badawczą, umiędzynarodowienie, światowe standardy i praktyczny wymiar naszych programów. Wspólnie z biznesem pracujemy nad kierunkami studiów i programami szkoleniowymi, przygotowującymi nas wszystkich na przyszłe wyzwania. Wraz z PKP Intercity będziemy wspierać profesjonalizację kadry dla sektora kolejowego, co – w mojej opinii – będzie motorem napędowym do wzrostu innowacyjności całego sektora – powiedział rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Grzegorz Mazurek.

Co jeszcze zakłada porozumienie? Narodowy przewoźnik wspólnie ze swoim partnerem będzie opracowywał nową ofertę edukacyjną, która obejmie kursy, szkolenia, studia dualne, studia podyplomowe, a także nowe kierunki i specjalizacje. Porozumienie o współpracy podpisali prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego oraz członek zarządu PKP Intercity – dr inż. Artur Resmer.

Mamy ambitne plany rozwoju, które zakładają wielomiliardowe inwestycje w tabor, infrastrukturę oraz rozwiązania informatyczne. We wszystkich tych obszarach potrzebujemy wyspecjalizowanej kadry, dlatego kładziemy coraz większy nacisk na wymianę wiedzy i doświadczeń ze środowiskiem naukowym. Liczmy na to, że podpisana dzisiaj umowa zainicjuje wspólne wysiłki w zakresie kształcenia młodych, zdolnych i chętnych do poszerzania horyzontów ludzi, którzy w niedalekiej już przyszłości będą odpowiedzialni za budowę i rozwój polskiej kolei – mówi członek zarządu PKP Intercity, dr inż. Artur Resmer.

Przedmiotem umowy z Akademią Leona Koźmińskiego jest także wzajemne wsparcie merytoryczne oraz stała wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej m.in. przez realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz, organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych PKP Intercity.

Ważnym punktem podpisanej umowy jest również propagowanie branży kolejowej i jej rozwoju, organizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty i sympozja z udziałem studentów i kadry naukowej, wspólne publikacje branżowe i naukowe, współpraca z biurem karier uczelni, udział w gremiach doradczych partnerów celem planowania wspólnej działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej.

Współpraca sektora kolejowego i nauki ma być motorem napędowym do wzrostu innowacyjności polskiej kolei. Warto zaznaczyć, że jej rozwój jest często impulsem do intensyfikacji działań w innych obszarach, dzięki czemu staje się ona kołem zamachowym dla całej polskiej gospodarki. Dlatego edukacja odpowiednich kadr jest tak ważna z punktu kształtowania kolei na różnych poziomach.

Akademia Leona Koźmińskiego to już czwarta uczelnia, która rozpoczęła współpracę z PKP Intercity. W grudniu zeszłego roku podobne porozumienie o współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej zostało podpisane z Politechniką Krakowską, 31 stycznia 2023 r. podobna umowa została zawarta z Politechniką Warszawską, a 10 lutego 2023 roku dołączyła do nich Politechnika Wrocławska.