PKP Cargo może podpisać z PLK umowę o wykorzystanie infrastruktury kolejowej

PKP Cargo może podpisać z PLK umowę o wykorzystanie infrastruktury kolejowej

Rada Nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na podpisanie z PKP Polskie Linie Kolejowe umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023. Kontrakt obowiązywać będzie w okresie od dnia 11 grudnia 2022 r. do dnia 9 grudnia 2023 r.

Przedmiotem umowy jest udostępnienie przewoźnikowi przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania przydzielonej zdolności przepustowej dla przejazdów pociągów, wykonywania manewrów, postoju pojazdów kolejowych oraz korzystania z obiektów infrastruktury usługowej w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023.

Szacowana wartość zobowiązań PKP Cargo wobec PLK PKP wynikających z kontraktu, w okresie jej obowiązywania, wynosi łącznie 683,6 mln zł brutto i obejmuje opłaty m.in. za przejazdy pociągów, postoje pojazdów kolejowych oraz korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej.

Przed rokiem PKP Cargo zawarło umowę z PKP PLK o wartości to 666,1 mln zł brutto.

W wyniku nienależytej realizacji rozkładu jazdy obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań między stronami umowy będą rekompensaty.

W umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu uruchomienia przez PKP Cargo pociągu z innym rodzajem pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu lub z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub/i przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad, odwołania trasy pociągu z przyczyn leżących po stronie PLK, nienależytego utrzymania międzytorzy lub wykorzystywania przez przewoźnika zdolności przepustowej dla manewrów i postojów z pominięciem obowiązujących zasad w zakresie jej zamawiania.