Newag wyprodukuje dla Rail STM cztery lokomotywy

Newag wyprodukuje dla Rail STM cztery lokomotywy

Nowosądecki producent podpisał ze spółką Rail STM umowę o wartości 75 mln zł netto na dostawę czterech lokomotyw wraz ze świadczeniami dodatkowymi.

Dostawy pojazdów będą realizowane w 2025 roku.

Newag udzieli gwarancji jakości na każdą dostarczoną lokomotywę na okres 24 miesięcy od daty odbioru przez przewoźnika, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla niektórych komponentów wskazanych w umowie.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostarczeniu lokomotyw oraz niewykonania i nienależytego wykonania przez spółkę lubzamawiającego innych zobowiązań przewidzianych w umowie.

Łączna wartość kar umownych z tytułu Umowy nie może przekroczyć 20% netto wartości Umowy. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów – podał Newag w komunikacie.

Przewoźnik z siedzibą w Tychach od 2021 r. korzysta już z jednej lokomotywy Dragon 2.

Przypomnijmy, że w październiku SIM Factor podpisał z firmą Rail STM umowę na dostawę symulatora kolejowego typu SMART z oprogramowaniem dla lokomotywy elektrycznej, wraz z bazę tras symulacyjnych obejmującą ponad 7000 km wirtualnych szlaków. Planowana data dostawy symulatora to marzec 2024.