Nawet 30% pracowników PKP Cargo może zostać skierowane na tzw. nieświadczenie pracy

Nawet 30% pracowników PKP Cargo może zostać skierowane na tzw. nieświadczenie pracy

Zarząd PKP Cargo przekazał w dniu dzisiejszym organizacjom związkowym działającym w spółce, w trybie wewnętrznych regulacji dotyczących prowadzenia dialogu społecznego, pisemną informację o zamiarze wdrożenia z dniem 1 czerwca 2024 r. działań mających na celu ograniczenie kosztów, w postaci uruchomienia programu kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy w oparciu o przepisy art. 54 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, celem skonsultowania powyższego zamiaru.

Zakładamy, że skierowaniem na tzw. nieświadczenie pracy może zostać objętych nawet do 30% ogółu pracowników Spółki, przy czym okres nieświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż dwanaście miesięcy. W dniu dzisiejszym rozpoczęto analizy w tym zakresie na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki – wyjaśnia dr Marcin Wojewódka, p.o. prezesa zarządu PKP Cargo.

Marcin Wojewódka wskazał, że jedną z przyczyn podjęcia powyższych działań jest znaczący spadek przewozów kolejowych i utrzymująca się negatywna tendencja w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego, a co za tym idzie również spadek wpływów, co jest niestety równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych. Jednocześnie wyraził oburzenie, że poprzednie Zarządy Spółki nie podjęły, żadnych skutecznych działań celem przeciwdziałania powyższemu.

Pełniący obowiązki Prezesa zapewnił także, że powołany w dniu 26 kwietnia 2024 roku nowy Zarząd od pierwszych chwil swojego funkcjonowania, rozpoczął konsekwentne podejmowanie wszelkich, możliwych działań celem podniesienia efektywności biznesowej, a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej Spółki.

W piśmie skierowanym do Związków Zawodowych, pracodawca przypomniał, że każdy pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma prawo do zagwarantowanych ustawowo:
1) świadczenia socjalnego w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
2) wykonania czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika;
3) korzystania ze świadczeń w ramach ZFŚS.

Warto też wskazać, że podobne działania w zakresie kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy był stosowane w PKP Cargo w przeszłości już kilkukrotnie w latach 2008-2015.

Według wstępnych szacunkowych danych za I kw. 2024 , przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 1,18 mld zł, wynik netto to minut 118,1 mln zł.