Multiconsult Polska przygotuje raport o oddziaływaniu na środowisko dla KDP na zlecenie CPK

Multiconsult Polska przygotuje raport o oddziaływaniu na środowisko dla KDP na zlecenie CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powierzyła firmie Multiconsult Polska opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowej linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – Łódź Niciarniana (bez Węzła Kolejowego CPK). Umowa między spółkami została zawarta 13 grudnia br., a jej wartość to 4 735 500,00 zł brutto.

Najważniejszym dokumentem, którego przygotowanie przewiduje podpisana umowa, będzie raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. To pierwsze tego typu opracowanie zlecone przez spółkę CPK dla planowanych w Polsce Kolei Dużych Prędkości. Jako fragment tzw. szprychy nr 9, linia nr 85 stanowić będzie nowe połączenie z Warszawy do Łodzi, umożliwiające jednocześnie włączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w system transportu kolejowego. Pociągi będą się po niej poruszać z prędkością do 350 km/h. Szprycha nr 9 to kluczowy fragment infrastruktury kolejowej budowanej i rozbudowywanej w ramach projektu CPK.

Multiconsult Polska wykona analizy środowiskowe dla trzech wariantów planowanego przebiegu tej linii, z wyłączeniem samego węzła kolejowego. Badania dotyczyć będą terenów cennych przyrodniczo, obszarów zurbanizowanych i bogatych w obiekty zabytkowe. Prace nad dokumentacją obejmą m.in. pomiary hałasu oraz wykonanie modelowania akustycznego. Zadaniem spółki jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia wniosków oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Analizy prowadzić  będzie zespół złożony z kilkudziesięciu ekspertów różnych specjalności, w tym przede wszystkim z zakresu akustyki, wód powierzchniowych i podziemnych, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i projektowania mostowego.

– Cieszymy się, że to właśnie nasz zespół przygotuje dokumentację środowiskową dla tej inwestycji. Mamy doświadczonych specjalistów, którzy po raz kolejny będą mieli okazję uczestniczyć w dużym i ważnym projekcie infrastrukturalnym w Polsce. Umowa ta jest kontynuacją współpracy ze spółką CPK, dla której wykonujemy już inwentaryzacje przyrodnicze oraz dokumentacje STEŚ pod nowe linie kolejowe, a także analizy w zakresie badań terenu pod planowane lotnisko – mówi Joanna Borzuchowska, zastępca dyrektora Pionu Doradztwa Technicznego i Środowiskowego, Multiconsult Polska.