Remont hali peronowej na dworcu w Legnicy potrwa do końca listopada 2022 r.

Remont hali peronowej na dworcu w Legnicy potrwa do końca listopada 2022 r.

Opóźnienia związane z prowadzonymi pracami dotyczącymi hali peronowej na dworcu kolejowym w Legnicy spowodowane są wieloma czynnikami poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. Zapewnił jednocześnie, że nadzór nad inwestycją prowadzony jest przez zespół inspektorów posiadających stosowne kwalifikacje.

Posłowie Robert Obaz, Anita Kucharska-Dziedzic, Katarzyna Ueberhan, Monika Falej, Paweł Krutul, Marek Rutka, Maciej Kopiec skierowali zapytanie do ministra infrastruktury w sprawie remontu hali peronowej na dworcu kolejowym w Legnicy. Zaznaczyli, że remont hali od dłuższego czasu ulega opóźnieniu. Prace pierwotnie miały się zakończyć już w grudniu 2019 r., potem w lutym 2020 r.

– Przedłużające się prace remontowe oddalają legnickich pasażerów kolejowych od komfortowej podróży ze stacji Legnica. Szczególnie budzić emocje może fakt, że dla osoby z ograniczoną sprawnością ruchową korzystanie z dworca kolejowego w Legnicy stanowi wyzwanie w postaci pokonania licznych przeszkód architektonicznych – napisali posłowie w zapytaniu.

Posłowie zapytali, więc z czego wynikają opóźnienia w remoncie hali peronowej na dworcu kolejowym w Legnicy, czy nadzór nad remontem hali peronowej prowadzony jest w sposób właściwy a także czy remont zakończy się do końca listopada 2022 r.?

Jak poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury opóźnienia związane z prowadzonymi pracami dotyczącymi hali peronowej na dworcu kolejowym w Legnicy, realizowanymi w ramach zadania pn. „Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną
możliwością poruszania się”, spowodowane są poniższymi okolicznościami:

 • wydłużonym etapem opracowania dokumentacji projektowej w związku ze stanowiskiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy. Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił opracowanie projektów budowlanych dla całości układu peronowego hali peronowej dworca Legnica (perony nr 2, 3 ,4 i 5), a nie tylko hali i dwóch peronów (nr 3 i 4), które były przedmiotem umowy z wykonawcą. Z uwagi na ograniczone nakłady finansowe, spółka PKP PLK S.A. założyła przebudowę hali peronowej w Legnicy w dwóch etapach. W pierwszej kolejności remontowi podlegała całość hali peronowej wraz z peronami nr 3 i 4 i częścią tunelu
  głównego łączącego hol budynku dworcowego z peronami. Dodatkowo w tym etapie ma zostać wykonana zabudowa wind osobowych na peronach nr 2, 3, 4, i 5. Natomiast w drugim etapie modernizacji, który uruchomiony zostanie w ramach oddzielnego przetargu, zakładana jest kompleksowa przebudowa peronów nr 2 i 5 wraz z przebudową pozostałej części tunelu głównego oraz całości tunelu północnego łączącego plac przydworcowy z ul. Ścinawską. Uzgodnienie projektu dokumentacji zostało dokonane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dopiero po opracowaniu dokumentacji całego obszaru dworca kolejowego w Legnicy. Ostateczne uzgodnienie projektu
  budowlanego umożliwiło realizację robót na części objętej umową z wykonawcą;
 • długotrwałymi uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczącymi szczegółów architektonicznych hali peronowej tj. koloru konstrukcji hali peronowej, materiałów przeznaczonych na podbitkę hali peronowej (tzw. deskowanie) i jego koloru oraz koloru tynku strukturalnego w tunelu głównym;
 • koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie przygotowania przetargu, co zostało ujawnione przez wykonawcę na etapie realizacji robót ziemnych, w szczególności dotyczyło robót takich jak: wzmocnienie gruntu pod fundamentem ściany bocznej hali peronowej, wzmocnienie fundamentu oraz przebudowa ściany bocznej hali peronowej. Powyższe prace miały istotny wpływ na wydłużenie kontraktu zawartego z wykonawcą. Przyczyną wystąpienia robót niekontraktowych jest brak archiwalnej dokumentacji źródłowej z przełomu XIX i XX wieku, tj. z okresu budowy dworca kolejowego w Legnicy. Z tego względu niektóre uwarunkowania projektowe możliwe były
  do stwierdzenia dopiero po wykonaniu ww. robót ziemnych;
 • koniecznością zmiany technologii wykonania robót związanych z budową szybów windowych w następstwie ujawnionej w trakcie robót ziemnych niezinwentaryzowanej kolizji projektowanych szybów ze stopami fundamentowymi słupów konstrukcji wysokiej hali peronowej. Kolizja ta była niemożliwa do przewidzenia na etapie przygotowania przetargu i ma istotny wpływ na wydłużenie terminu realizacji umowy;
 • niewystarczającym zaangażowaniem potencjału wykonawcy, który dotychczas nie uruchomił wszystkich możliwych frontów robót. Zgodnie z zapewnieniami spółki PKP PLK S.A. wykonawca przedstawił realny harmonogram dla zakończenia zadania do listopada 2022 r., natomiast jeżeli pojawią się dalsze opóźnienia w realizacji harmonogramu, zaistnieje podstawa do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury dodał, że nadzór nad pracami dotyczącymi hali peronowej prowadzony jest przez zespół inspektorów nadzoru posiadających stosowne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do właściwego pełnienia nadzoru inwestorskiego w oparciu o obowiązującą ustawę

– Ponadto, pracownicy Zakładu Linii Kolejowych we systematycznie monitorują postęp i zaangażowanie wykonawcy w realizacji robót – zaznacza Bittel.

Andrzej Bittel poinformował również, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK S.A. termin zakończenia umowy na realizację zadania pn. „Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się” przypada na dzień 30 listopada 2022 r.

– Obecnie nie przewiduje się dalszego wydłużania terminu zakończenia realizacji robót – zaznaczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Umowę na pracę na stacji Legnica, podpisano w marcu 2018 roku. W ramach kontraktu o wartości 27 mln zł wykonawca, Grupa Fewaterm, miała zamontować 4 windy, zmodernizować dwa perony (nr 3 oraz nr 4) oraz przeprowadzić remont hali. Dodatkowo przebudowa miał obejmować główne przejście tunelowe oraz schody.