Modernizacja odc. Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów może kosztować 2,3 mld zł

Modernizacja odc. Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów może kosztować 2,3 mld zł

Wstępny koszt modernizacji linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów szacowany jest na kwotę około 2,3 mld zł – poinformował Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Na początku lipca 2022 r. poseł Michał Jaros w skierowanym do ministra infrastruktury zapytaniu poselskim zapytał na jakim etapie jest opracowywanie dokumentacji projektowej modernizacji linii kolejową nr 143 z Wrocławia do Kluczborka.

Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

– Stan zaawansowania ww. prac przedstawia się następująco: dla całego odcinka Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Sołtysowice – Wrocław Mikołajów została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Dla odcinka Kluczbork – Namysłów – Oleśnica – Wrocław Sołtysowice zostały opracowane projekty budowlane oraz projekty wykonawcze, obecnie trwają procedury pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień koniecznych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Dla odcinka Wrocław Sołtysowice – Wrocław Mikołajów trwają prace nad projektem budowlanym – wymienił przedstawiciel resortu.

Poseł dopytywał czy w ramach przygotowanego wariantu jest planowana budowa trzeciego toru na terenie Wrocławia.

– W ramach ww. projektu nie jest planowana dobudowa trzeciego toru na terenie Wrocławia. Jednakże w ramach opracowywanego aktualnie „Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego” analizowana jest  rozbudowa linii kolejowej  nr 143 o kolejne 2 tory – odpowiedział Weber.

Z informacji przekazanych przez przedstawiciela resortu dowiadujemy się także, że nie jest planowana budowa nowych przystanków Ołbin i Karłowice a możliwości i potrzeby budowy tych przystanków będą analiowane w ramach opracowywanego aktualnie „Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego”. W ramach modernizacji LK 143 maja powstać przystanki w miejscowości Mirków oraz Pielgrzymowice.

Co ważne istotne, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej nie jest przewidziana budowa wiaduktu ani tunelu przy ulicach Sołtysowickiej oraz Poprzecznej we Wrocławiu.

Poseł Jaros zapytał także, o szacunkowe koszty i przetarg na modernizację

– Wstępny koszt prac budowlanych planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica Wrocław Mikołajów” szacowany jest na kwotę około 2,3 mld zł – zakomunikował minister Weber.

Dodał, że realizacja prac budowlanych w ramach ww. projektu planowana jest w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 a ogłoszenie postępowania przetargowego będzie możliwe w momencie uzyskania zapewnienia finansowego oraz pozyskania wymaganych decyzji administracyjnych.

– W chwili obecnej w Ministerstwie Infrastruktury przygotowywana jest kontynuacja Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku, której dalsze procedowanie i przyjęcie jest uzależnione od zatwierdzenia przez KE m.in. Programów Operacyjnych, w tym ustalenia ostatecznej alokacji UE przewidzianej na sektor kolejowy, dlatego na obecny moment nie można wskazać docelowej listy projektów możliwych do realizacji w nowej perspektywie finansowej – podkreśl Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przypomnijmy, PKP Polskie Linie Kolejowe w styczniu 2018 r.  podpisały umowę o wartości blisko 17 mln zł netto na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka Wrocław – Oleśnica – granica województwa dla projektu „Prace na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów”. Zgodnie z podanymi wówczas informacjami, prace budowlane na odcinku planowane były między 2021 a 2023 r. a szacowany koszt przebudowy linii to ponad miliard złotych.