Modernizacja linii kolejowej Skierniewice – Łuków może kosztować około 4 mld zł

Modernizacja linii kolejowej Skierniewice – Łuków może kosztować około 4 mld zł

Roboty budowlane na odcinku Skierniewice – Pilawa – Łuków zaplanowano na lata 2024 – 2027 poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury w odpowiedzi na interpelację posła Grzegorza Adama Woźniaka w sprawie modernizacji linii kolejowej E12.

– W ostatnim czasie podczas spotkań z samorządowcami oraz mieszkańcami w powiecie garwolińskim – szczególnie z gminy Pilawa, gminy Parysów i gminy Borowie, którzy zamieszkują wzdłuż linii kolejowej E12 Łuków-Pilawa padają pytania w sprawie planowanej modernizacji tej linii kolejowej. Dla mieszkańców północnej części ziemi garwolińskiej ten szlak komunikacyjny miał i ma duże znaczenie w transporcie pasażerskim – czytamy w interpelacji skierowanej do ministra infrastruktury

Jak przypomina poseł Grzegorz Adam Woźniak, przewozy pasażerskie zawieszono najpierw między Pilawą a Skierniewicami w 2001 r., a potem na odcinku Pilawa–Łuków w 2004 roku. Obecnie linia wykorzystywana jest praktycznie wyłącznie do ruchu towarowego jako południowa obwodnica Warszawskiego Węzła Kolejowego,

– Według planowanych pierwotnie założeń po modernizacji będzie mogła obsługiwać przewozy pasażerskie na odcinku Skierniewice–Pilawa, ale po zainteresowaniu urzędu marszałkowskiego w Lublinie uruchomieniem pociągów pasażerskich z Łukowa do Pilawy również ten odcinek ma w planie przewóz pasażerów – zaznacza poseł.

Poseł Grzegorz Adam Woźniak zwrócił się do ministra z pytaniami na jakim etapie technicznym są prace i kiedy rozpocznie się modernizacja linii, jaki jest przewidywany czas zakończenia prac a także czy jest zapewnione finansowanie tej inwestycji.

Minister Bittel poinformował, że obecnie w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice – Pilawa – Łuków” opracowywana jest przez PKP PLK dokumentacja projektowa.

– Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024 – 2027. Inwestycja planowana jest do finansowania ze środków konkursowych Instrumentu CEF „Łącząc Europę” w sektorze transportu w perspektywie 2021 – 2027. Aplikacja projektu do konkursu planowana jest na przełomie 2022 i 2023 r., w związku z czym obecnie finansowanie nie jest zapewnione i jest uzależnione od wyników ww. konkursu. Niemniej należy mieć na uwadze, że modernizacja linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków, należącej do sieci bazowej TEN-T, będzie traktowana priorytetowo – podkreśla wiceminister infrastruktury.

Jak dodał, szacowany obecnie koszt modernizacji linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice – Łuków wynosi około 4 mld zł. W ocenie przedstawiciela resortu, celem prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 12 jest dostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb przewoźników kolejowych oraz do prognozowanych kierunków rozwoju transportu kolejowego w Polsce.

– Planowany zakres modernizacji linii obejmuje całkowitą przebudowę układów torowych, sieci trakcyjnej i obiektów inżynieryjnych. Planowana jest budowa nowych peronów, budynków nastawni oraz zabudowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zakładane jest również podniesienie kategorii większości przejazdów kolejowo-drogowych, a w przypadku ich likwidacji budowa dróg równoległych do linii kolejowej prowadzących do najbliższego skrzyżowania wielopoziomowego – wymienia Andrzej Bittel.

Poseł Woźniak zapytał również do jakich prędkości będzie dostosowana linia i jak zwiększy się jej przepustowość. Z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra, wynika że w ramach inwestycji planuje się zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich i towarowych do 120 km/h z aktualnych 40 – 60 km/h.

– Efektem prac powinno być kilkukrotne zwiększenie przepustowości linii kolejowej, a także uelastycznienie ruchu, m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (tj. samoczynnej blokady liniowej) i budowie dodatkowych torów w stacjach oraz dwutorowego mostu przez Wisłę – zaznacza przedstawiciel Ministerstwa .

Poseł poprosił również o uwzględnienie zmiany lokalizacji przystanków dla mieszkańców i dostosowanie ich do obecnej zabudowy i potrzeb, szczególnie dawnego przystanku Huta Czechy obecna nazwa Trąbki i zaprojektowanie ww. przystanku w okolicach centrum miejscowości Trąbki ul. Czarna Droga. Minister Bittel poinformował, że PKP PLK aktualnie analizują warianty i możliwości przywrócenia ruchu pasażerskiego na odcinku Pilawa – Łuków.

– W celu przygotowania prawidłowej oferty rozważa się relokację przystanków w kierunku ośrodków mieszkalnych i dogodnych dróg dojazdowych. Relokacja przystanku Huta Czechy w kierunku ul. Czarna Droga również brana jest pod uwagę – dodał Bittel.

Poseł zapytał także o to czy inwestycja będzie podzielona na odcinki do realizacji oraz czy podczas prac modernizacyjnych linia będzie wyłączona z eksploatacji.

Minister zasygnalizował, że realizacja inwestycji będzie etapowana, dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie wyłączenia linii kolejowej nr 12 z eksploatacji.

– Z uwagi na duży zakres rzeczowy przewidzianych prac planuje się co najmniej kilka odcinków realizacyjnych – wskazał Andrzej Bittel.