MI: to UM Bydgoszcz zdecyduje o nazwach dwóch przystanków kolejowych

MI: to UM Bydgoszcz zdecyduje o nazwach dwóch przystanków kolejowych

Poseł Piotr Król skierował do ministra infrastruktury interpelację w której pyta o możliwość zmiany nazw dwóch stacji: Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Akademia. Jak czytamy w odpowiedzi przygotowanej przez wiceministra Rafała Webera, ewentualna zmiana nazwy obu przedmiotowych przystanków może nastąpić na wniosek Urzędu Miasta Bydgoszczy.

W skierowanej do ministra infrastruktury interpelacji poseł Piotr Króla napisał, że na terenie miasta Bydgoszcz funkcjonuje 13 stacji i przystanków kolejowych, z czego dwie stacje pasażerskie posiadają nazwy niezgodne z obowiązującymi wytycznymi.

– Stacja Bydgoszcz Bielawy zlokalizowana przy ul. Kamiennej znajduje się w granicach osiedla Bartodzieje, a nie na terenie sąsiadującego osiedla Bielawy, na co wskazuje jej nazwa, co bez wątpienia jest mylące dla pasażerów. Natomiast nazwa stacji Bydgoszcz Akademia odnosi się do nieistniejącej już w pobliżu uczelni wyższej, tzn. Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, która istniała w latach 1974-2006, a obecnie funkcjonujący Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ma zostać przekształcony w Politechnikę Bydgoską – zaznacz poseł Król.

Jak czytamy w odpowiedzi Rafała Webera, PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że zgodnie z obowiązującymi w spółce wytycznymi dotyczącymi nazewnictwa stacji i przystanków osobowych z wnioskiem o zmianę nazwy stacji mogą występować m.in. władze gminy, na terenie której położona jest stacja lub przystanek osobowy, kierując zgłoszenie do właściwego dla danego obiektu Zakładu Linii Kolejowych. Do wniosku należy dołączyć uchwałę rady gminy właściwej terytorialnie dla danej stacji lub przystanku osobowego wyrażającą opinię w zakresie postulowanej zmiany.

Minister Weber poinformował, że koszty zmiany nazwy ponosi wnioskodawca.

– Przy zmianie nazwy stacji lub przystanku osobowego, należy również brać pod uwagę koszty zarządcy infrastruktury kolejowej, koszty przewoźników i innych podmiotów uczestniczących w procesie przewozu – dodał Weber.

Przedstawiciel Ministerstwa infrastruktury zaznaczył, że obie nazwy przystanków są nazwami historycznymi, występują od początku istnienia przedmiotowych obiektów i są utrwalone w lokalnej świadomości społecznej.

– Przystanek Bydgoszcz Akademia usytuowany jest w pobliżu kompleksu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Jego nazwa nawiązuje do dawnej nazwy uczelni (Akademia Techniczno-Rolnicza). Natomiast nazwa przystanku Bydgoszcz Bielawy wywodzi się od dawnej podbydgoskiej gminy Bielawy, która pozostawała poza obszarem miasta do końca XIX wieku – poinformował Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.