Magdalena Nowak już oficjalnie w zarządzie ZUE

Magdalena Nowak już oficjalnie w zarządzie ZUE

Od poniedziałku, 10 czerwca 2024 r., pani Magdalena Nowak objęła stanowisko w zarządzie spółki ZUE, obejmując funkcję Wiceprezesa Zarządu, Zastępcy Dyrektora Generalnego.

Przypomnijmy, że w dniu 12 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu ZUE S.A. obecnej kadencji Pani Magdaleny Nowak od 10 czerwca 2024 r.

Magdalena Nowak jest absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Od początku kariery zawodowej związana z Grupą ZUE, w której przeszła przez wszystkie szczeble organizacyjne ZUE S.A., rozpoczynając pracę w 2004 roku na stanowisku referenta, a następnie specjalisty. W 2013 roku objęła stanowisko specjalisty ds. ubezpieczeń i likwidacji szkód, a rok później kierownika działu technicznego obsługując pod kątem gwarancyjnym i prawnym realizowane kontrakty.

 W listopadzie 2016 roku została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora ds. produkcji odpowiedzialnego za realizację wszystkich kontraktów wykonywanych dla PKP PLK S.A.

W kwietniu 2020 roku została powołana na stanowisko dyrektora zarządzającego stając na czele pionu, realizującego największe w ZUE S.A. zadania inwestycyjne w Polsce i za granicą. Funkcję tę pełni nadal.

W latach 2007 – 2017 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej ZUE S.A. Od 2017 roku pełni funkcję prokurenta samoistnego.

Magdalena Nowak jest córką Wiesława Nowaka pełniącego funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego, będącego akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 62,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZUE S.A.