Maciej Andrzejewski w zarządzie FPS Cegielski

Maciej Andrzejewski w zarządzie FPS Cegielski

Z dniem 7 września 2022 r. Rada Nadzorcza H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. powołała na funkcję Członka Zarządu ds. Rozwoju Pana dr. inż. Macieja Andrzejewskiego.

Dr inż. Maciej Andrzejewski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie Transport, specjalista w zakresie ekologii w transporcie. Absolwent Politechniki Poznańskiej, ukończył studia podyplomowe „Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego”, z ponad 10-letnim doświadczeniem w realizacji projektów B+R+I (wdrożenia, w tym nagrodzone). Uczestnik prac m.in. w ramach Programów: GOSPOSTRATEG, LIDER, INNOTABOR, INITECH, INNOTECH (ścieżki In-Tech i Hi-Tech). Prowadzi działalność związaną z ważnymi sektorami gospodarki, jak: badawczo-rozwojowy, motoryzacyjny, kolejowy, rolno-spożywczy, produkcyjny.

Do niedawna dyrektor ds. projektów sektorowych w Instytucie Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM. W latach 2018-2021 dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zarządzaniu kadrą naukowo-badawczą oraz w pracach na rzecz gospodarki (kooperacja z ponad 250 firmami). Inicjator współpracy, w tym międzynarodowej, z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami w branży kolejowej i motoryzacyjnej oraz instytucjami otoczenia biznesu. Ze środowiskiem naukowym dodatkowo związany poprzez korporacje akademickie. Pełnił funkcję promotora pomocniczego w kilku dysertacjach doktorskich. Czynnie wspiera młodych naukowców i badaczy, m.in. jako członek komitetów naukowych konferencji dla młodych naukowców. Ponadto udzielał się twórczo, współpracując z redakcjami 5 czasopism naukowych i branżowych. Efektami jego działalności są również: publikacje naukowe i popularnonaukowe (łącznie około 130), wygłoszone referaty naukowe (około 110) oraz udział w konferencjach i seminariach (ponad 140).

Jest czynnym ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (STEP, Innovation Coach). Posiada również doświadczenie w opracowywaniu biznesplanów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.