Lubuskie chce pozyskać 30 mln zł na zakup pojazdu dwutrakcyjnego

Lubuskie chce pozyskać 30 mln zł na zakup pojazdu dwutrakcyjnego

Urząd marszałkowski złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, zakupu wieloczłonowego spalinowo-elektrycznego pasażerskiego pojazdu kolejowego do obsługi przewozów regionalnych na terenie województwa lubuskiego.

Konieczność zakupu fabrycznie nowego, wieloczłonowego, dwunapędowego (spalinowo-elektrycznego) pasażerskiego pojazdu kolejowego podyktowana jest niewystarczającą ilością i pojemnością taboru dla obsługi istniejących linii i liczby pasażerów na terenie województwa lubuskiego. Problem dodatkowo potęgują okresowe wyłączenia pojazdów z eksploatacji z powodu planowych przeglądów i napraw. Operator POLREGIO SA, choć dysponuje też własnym taborem, zmuszony jest często do odwoływania planowych kursów, co obniża poziom i wiarygodność publicznego transportu w województwie lubuskim.

Ze względu na specyfikę sieci kolejowej na terenie województwa lubuskiego, która tylko w 30 procentach jest zelektryfikowana, preferowany jest zakup taboru dwunapędowego (hybrydowego). Pojazdy takie łączą najważniejsze zalety pojazdów elektrycznych (wysokie przyspieszania, brak emisji spalin) i wyposażonych w przekładnię elektryczną pojazdów spalinowych (możliwość poruszania się po liniach niezelektryfikowanych). Zakup dodatkowego pojazdu, o liczbie miejsc siedzących min. 150, powinien przede wszystkim ograniczyć sytuacje przepełnienia składów oraz zwiększyć procent rezerwy taborowej. A to przełoży się na poprawę jakości i dostępności komunikacyjnej w województwie lubuskim.

Zakup taboru dwunapędowego (dwutrakcyjnego) o określonej we wniosku wartości jest obecnie możliwy u dwóch polskich producentów, których oferta zostanie wybrana w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku przetargu nieograniczonego.

Przewidywana wartość inwestycji wynosi 35 294 117,65 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 5 294 117,65 zł
Kwota wnioskowanych środków: 30 000 000,00 zł