Lotos Kolej myśli o zakupie systemu do tworzenia elektronicznego listu przewozowego

Lotos Kolej myśli o zakupie systemu do tworzenia elektronicznego listu przewozowego

Spółka Lotos Kolej poszukuje rozwiązania informatycznego, które umożliwiłoby tworzenie, edytowanie, modyfikowanie, potwierdzanie elektronicznego listu przewozowego.

Do dzisiaj, do godz. 12:00 przewoźnik zbierał informację od zainteresowanych podmiotów czy dysponują odpowiednimi zasobami personalnymi i technicznymi, aby przedstawić  rozwiązanie informatyczne spełniające wymagania oraz przedstawić szacunkowe koszty przedmiotowego rozwiązania.

W zapytaniu przewoźnik zapytał potencjalnych wykonawców m.in.: o to czy uruchomienie systemu informatycznego (łącznie z testami, ewentualnymi poprawkami funkcjonalności systemu po fazie testów, wdrożenie systemu) jest możliwe do realizacji w terminie do końca 2023 r., czy kod źródłowy systemu zostanie przekazany na własność dla spółki wraz z możliwością zbywalności, np. w sytuacji likwidacji spółki i utworzenie nowej.

Spółka chciała także poznać szacunkowe kosztu systemu oraz okres gwarancji produktowej, a także doświadczenia wykonawców w projekcie wdrożenia elektronicznego listu przewozowy w transporcie kolejowym w Polsce.

Zaproponowany system informatyczny powinien m.in.:

 • zapewniać stały dostęp i bieżącą aktualizację danych pomiędzy narzędziem a obecnym systemem Spółki;
 • być dostępne z różnych urządzeń (tj. komputer, tablet, telefon komórkowy);
 • uwzględniać tworzenie listów krajowych (według wzoru Spółki) i międzynarodowych (według przyjętego wzoru CIM / CUV);
 • zapewnić możliwość wprowadzania zmian lub adnotacji w dokumencie ELP w sytuacjach awaryjnych (np. wyłączenie wagonu w drodze, zmiana dyspozycji nadawcy);
 • uwzględniać specjalne oznakowanie ELP dla przewozów nadzwyczajnych (tzw. naklejka, wzór podyktowany przez Spółkę, zawierający dane zmienne dla każdego przewozu);
 • dawać możliwość wydrukowania dokumentów;
 • zapewniać wysyłkę ELP do wskazanych podmiotów;
 • uwzględniać zapisywanie historii danych (kto, co, kiedy wprowadził lub zmienił);
 • dawać możliwość tworzenia listu (np. zwrotnego) na podstawie wcześniejszego ELP z naniesieniem ewentualnych zmian;
 • zapewnić możliwość eksportu danych z listu (w tym z załącznika wagonowego) do programu Excel;
 • uwzględniać wersję witryny w języku polskim, angielskim oraz niemieckim;
 • zostać oparty o technologię .Net ora język programowania C#.