Kto przewiezie węgiel dla Enea Elektrownia Połaniec?

Kto przewiezie węgiel dla Enea Elektrownia Połaniec?

Enea Elektrownia Połaniec ogłosiła przetarg na transport do 500 tys. ton węgla energetycznego w okresie 18 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie wykonawców usługi przewozu transportem kolejowym 500 000 ton węgla energetycznego do Enea Elektrownia Połaniec w latach 2022-2023 w ramach zawartych z tymi wykonawcami umów ramowych.

Świadczenie konkretnej usługi transportu zlecane będzie w drodze każdorazowego wyboru najlepszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej na skonkretyzowane zamówienie jednostkowe.

W ramach umowy ramowej zamawiający planuje zlecić wykonanie usługi transportu Towaru w łącznej ilości do 500 000 ton.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2022 r. do godz. 9:30.

Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował czterema kryteriami

Cena Brutto w relacji Terminal w porcie Gdańsk – Połaniec – 30%
Cena Brutto w relacji Terminal w porcie Gdynia – Połaniec – 30%
Cena Brutto w relacji Terminal w porcie Świnoujście – Połaniec – 20%
Cena Brutto w relacji terminal w porcie Szczecin – Połaniec – 20%

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówień jednostkowych zostaną
przeprowadzone aukcje elektroniczne. Maksymalny termin realizacji zamówienia jednostkowego będzie wynosił 12 miesięcy od dnia jej podpisania.