Konsorcjum Mag-Train i Compremum rezygnuje z dalszej walki o kontrakt z PKP IC

Konsorcjum Mag-Train i Compremum rezygnuje z dalszej walki o kontrakt z PKP IC

Konsorcjum Mag-Train i Compremum (wrześnie Pozbud) po przeanalizowaniu uzasadnienia decyzji Krajowej Izby Odwoławczej podjęło decyzję o zaniechaniu dalszych kroków odwoławczych dotyczących przetargu na modernizację 90 wagonów dla PKP Intercity.

– Decyzja Compremum wynika z zaangażowania w obecne oraz przyszłe projekty zarówno spółek z Grupy Kapitałowej Compremum, jak i partnerów współpracujących z Grupą w obszarze segmentu przemysłu kolejowego. W opinii Zarządu potencjał przyszłych projektów przewyższa korzyści, które są możliwe do uzyskania w przypadku kontynuowania działań odwoławczych – czytamy w komunikacie giełdowym.

Jednocześnie zarząd Compremum  poinformował, że otrzymane uzasadnienie KIO potwierdziło motywy rozstrzygnięcia przekazane przez Izbę w dniu ogłoszenia decyzji.

Przypomnijmy, że 18 listopada 2021 r.  PKP Intercity odrzuciło ofertę złożoną przez konsorcjum oraz zaniechało wyboru oferty jako najkorzystniejszej, argumentując decyzję istniejącą w opinii przewoźnika niezgodnością oferty złożonej przez konsorcjum w wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie wraz z modernizacją i przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.przewoźnik przeznaczył 424 534 500 zł brutto. Konsorcjum Mag-Train z Piaseczna oraz Pozbud z Poznań złożyło ofertę w kwocie 391 767 300 zł brutto. Dodatkowo zaproponowało 42 miesiące gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę oraz zadeklarowało wykonanie modernizacji jednego wagonu w terminie 95 dni kalendarzowych. Drugą ofertę złożyła spółka H. Cegielski -Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania, która zaproponowała 494 829 000 zł brutto.