Koleje Śląskie chcą kupić nowe ezt-y

Koleje Śląskie chcą kupić nowe ezt-y

Śląski przewoźnik ogłosił przetarg na dostawę fabrycznie nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z wieloletnim utrzymaniem.

Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa trzech pojazdów, świadczenie usług serwisowych dla dostarczonych ezt-ów do zakończenia wykonania pierwszego P4 każdego z dostarczonej jednostki, dostawa pakietu naprawczego oraz przeprowadzenie szkoleń.

W ramach opcji Koleje Śląskie mogą zamówić dodatkowe maksymalnie dwa pojazdy.

O wyborze wykonawcy zdecydują cztery kryteria: termin dostawy – 20 pkt, masa służbowa EZT – 5 pkt, kary umowne – 5 pkt oraz cena – 70 pkt.

Przewoźnik oczekuje, że pierwsze dwa pojazdy wraz z pakietem naprawczym zostaną dostarczone nie później niż w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy, a trzeci pojazd, nie później niż w terminie 25 miesięcy od podpisania umowy, chyba, że wykonawca zaoferował krótszy termin.

Termin składania ofert mija 28 kwietnia 2023 r.

Biorąc pod uwagę kryterium zdolności technicznej i kwalifikacjach zawodowe, można spodziewać się odwołania poznańskiego producenta FPS Cegielski od zapisu postępowania.

Śląski przewoźnik oczekuje bowiem od wykonawcy, że ten wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje, dostawę co najmniej dwóch sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wyposażonych w urządzenia systemu ETCS poziomu 2, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub zezwoleniem na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, o wartości nie mniejszej niż 20 mln zł brutto każdy.

Wybrane wymagania dla nowych pojazdów:

 • Prędkość eksploatacyjna EZT: ≥160km/h
 • Układ jezdny: wózkowy, wózki 2 osiowe
 • Liczba miejsc siedzących: min. 186
 • Liczba miejsc ogółem: min. 390 (przy zapełnieniu 4 os./m2)
 • Układ drzwi wejściowych: osiem drzwi na stronę w układzie: 2-2-2-2
 • Konstrukcja pudła: Stalowe lub aluminiowe – wg propozycji wykonawcy.
 • Drzwi wejściowe do kabiny: wymagane drzwi wejściowe z zewnątrz do kabiny maszynisty (obustronnie) zgodnie z TSI LOC&PAS pkt 4.2.9.1.2.1 lub równoważne.
 • Układ wnętrza: jednoprzestrzenny z zastosowaniem szklanych wiatrołapów przy wejściach do EZT. Przejścia międzywagonowe muszą być wykonane bez stopni
 • Komfort cieplny: układ klimatyzacji i ogrzewania powinien być ze sobą całkowicie zintegrowany i sterowany automatycznie.
 • Fotele dla pasażerów: Układ 2+2 szeregowy i naprzeciw siebie. Dla układu szeregowego rozstaw między fotelami ≥800 mm, układu naprzeciw siebie rozstaw ≥1800 mm. Przy fotelach zabudować jedno pojedyncze, bezpieczne (bezklapkowe) gniazdo 230 V do podłączenia zasilacza notebooka lub ładowarki telefonu komórkowego, wraz z sygnalizacją optyczną obecności napięcia zasilającego. Gniazdo 230V winno być wyposażone również w dwa złącza USB (USB-A i USB-C) o wydajności prądowej min. 1A
 • Półki i przestrzeń bagażowa: półki bagażowe nad siedzeniami stałymi po obu stronach EZT w całej przestrzeni pasażerskiej. Półki winny być wykonane ze szkła bezpiecznego odpornego na duże ciężary.
 • Obsługa osób z niepełnosprawnościami: Przewidzieć dwa miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich. Miejsca te należy również odpowiednio oznaczyć. Przy drzwiach zewnętrznych, sąsiadujących z miejscem przeznaczonym do transportu osób z niepełnosprawnościami przewidzieć miejsce do przechowywania pomostów zapewniających dostęp z peronów w przedziale wysokości 300-900 mm.
 • Toaleta: uniwersalna przystosowana do obsługi osób na wózkach inwalidzkich oraz z możliwością przewijania niemowląt, zabudowa w jednym z członów środkowych EZT.
 • Przewóz rowerów: zamawiający przewiduje wyznaczenie strefy/stref do przewozu łącznie od 6 do 10 rowerów w EZT.
 • System drzwi zewnętrznych: odskokowo-przesuwne, szerokość prześwitu w drzwiach po otwarciu: 1300+100 mm.
 • Stopnie zewnętrzne: EZT wyposażyć w ruchome stopnie umożliwiające wejście bądź wyjście z EZT dla peronów o minimalnej wysokości 300 mm.
 • Defibrylatory AED: EZT należy wyposażyć w jeden defibrylator AED, dostępny dla pasażerów, zamknięty w skrzynce uniemożliwiającej jej otworzenie osobom niepowołanym (np. dzieciom).