Koleje Mazowieckie chcą kupić nawet 50 EZT-ów

Koleje Mazowieckie chcą kupić nawet 50 EZT-ów

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na  dostawę 50 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach umowy ramowej.

Na podstawie umowy ramowej przewoźnik przewiduje możliwość złożenia zamówień na:

 • dostawę 14 fabrycznie nowych pięcioczłonowych lub porównywalnych EZT – transza I, tego samego typu i modelu, świadczenie usług serwisowych EZT przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 w okresie 18 lat licząc od dostawy danego EZT albo do osiągnięcia przez dany EZT przebiegu 2 592 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi EZT oraz z możliwością skorzystania z opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych EZT,
 •  dostawę 14 fabrycznie nowych pięcioczłonowych lub porównywalnych EZT – transza II, tego samego typu i modelu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w ppkt 1, świadczenie usług serwisowych EZT przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 w okresie 18 lat licząc od dostawy danego EZT albo do osiągnięcia przez dany EZT przebiegu 2 592 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi EZT oraz z możliwością skorzystania z opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych EZT,
 •  dostawę 11 fabrycznie nowych pięcioczłonowych lub porównywalnych EZT – transza III, tego samego typu i modelu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w ppkt 1, świadczenie usług serwisowych EZT przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 w okresie 18 lat licząc od dostawy danego EZT albo do osiągnięcia przez dany EZT przebiegu 2 592 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi EZT oraz z możliwością skorzystania z opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych EZT,
 • dostawę 11 fabrycznie nowych pięcioczłonowych lub porównywalnych EZT – transza IV, tego samego typu i modelu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w ppkt 1, świadczenie usług serwisowych EZT przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 w okresie 18 lat licząc od dostawy danego EZT albo do osiągnięcia przez dany EZT przebiegu 2 592 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi EZT oraz z możliwością skorzystania z opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych EZT,
 • dostawę pakietu naprawczego-pozderzeniowego dla EZT – transza I,
 • dostawę pakietu naprawczego-pozderzeniowego dla EZT – transza II.

Przez porównywalne EZT, należy rozumieć EZT, które mają inną niż pięć ilość członów, ale spełniają wszystkie parametry techniczne wskazane w Wymaganiach technicznych dla elektrycznych zespołów trakcyjnych stanowiących załączniki nr 2 i nr 2.1 do Projektowanych postanowień umowy ramowej.

O wyborze wykonawcy zdecydują następujące kryteria

 • Cena za dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych (50 szt. EZT) wraz z pakietami naprawczymi-pozderzeniowymi oraz szkoleniami pracowników Zamawiającego / Waga: 30
 • Cena za utrzymanie elektrycznych zespołów trakcyjnych (50 szt. EZT) w poziomach utrzymania P1 – P3 (przy założeniu przebiegu dla każdego EZT 2 592 000 km) / Waga: 20
 • Cena za naprawy P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych (po 2 naprawy dla każdego EZT, w sumie 100 napraw EZT) / Waga: 10
 • Współczynnik efektywności każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 20
 • Współczynnik zdolności przewozowej każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 10
 • Liczba stałych miejsc siedzących w każdym elektrycznym zespole trakcyjnym / Waga: 5
 • Układ osi w każdym elektrycznym zespole trakcyjnym / Waga: 5

Koleje Mazowieckie przewidują możliwość skorzystania z opcji, która dotyczy wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Termin składania ofert mija 21 lipca 2023 r.