Koleje Mazowieckie chcą kupić do 25 nowych ezt-ów

Koleje Mazowieckie chcą kupić do 25 nowych ezt-ów

Koleje Mazowieckie ogłosiły postępowanie na zakup fabrycznie nowych 15 sztuk pięcioczłonowych lub porównywalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z pakietem naprawczym, szkoleniem pracowników przewoźnika z zakresu obsługi pojazdu oraz serwisowaniem EZT-ów w poziomie utrzymania P1 – P3.

Postępowanie zawiera prawo na dostawę kolejnych fabrycznie nowych maksymalnie 10 sztuk pięcioczłonowych lub porównywalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z serwisowaniem ezt-ów w poziomie utrzymania P1 – P3 (tego samego typu oraz modelu co EZT z zamówienia podstawowego) oraz z opcją na wykonanie maksymalnie 2 napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z elektrycznych zespołów trakcyjnych dostarczonych w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji.

Koleje Mazowieckie wymaga, aby wykonawca dostarczył:

pierwszy pojazd z zamówienia podstawowego w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast pozostałe pojazdy z zamówienia podstawowego w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

pojazdy z zamówienia objętego opcją w terminie 27 miesięcy od dnia zawiadomienia wykonawcy przez zamawiającego o skorzystaniu z opcji, w odniesieniu do danego pojazdu, jednakże nie później niż do dnia 31 maja 2026 r.

Przewoźnik w przypadku skorzystania z opcji na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych, wymaga wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4, w terminie nie dłuższym niż 50 dni, licząc od dnia przekazania danego EZT do naprawy. Termin rozpoczęcia naprawy danego EZT określa zamawiający, wskazując odpowiedni dzień lub okres, w którym powinno nastąpić rozpoczęcie naprawy danego EZT.

O wyborze wykonawcy zdecyduje kilka kryteriów:

  1. Cena za dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych (25 szt. EZT) wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym oraz szkoleniem pracowników – waga: 30
  2. Cena za utrzymanie elektrycznych zespołów trakcyjnych (25 szt. EZT) w poziomach utrzymania P1 – P3 (przy założeniu przebiegu dla każdego EZT 3 600 000 km) – waga 20 pkt.
  3. Cena za naprawy P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych (po 2 naprawy dla każdego EZT, w sumie 50 napraw EZT) – waga: 10
  4. Współczynnik efektywności każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego – waga: 20
  5. Współczynnik zdolności przewozowej każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego – waga: 10
  6. Liczba stałych miejsc siedzących w każdym elektrycznym zespole trakcyjnym – waga: 5
  7. Układ osi w każdym elektrycznym zespole trakcyjnym – waga: 5

Oferty można składać do 12 lipca 2023 do godz. 12:30