KM planują przeprowadzenie testów ESC i RSC pojazdów ER160

KM planują przeprowadzenie testów ESC i RSC pojazdów ER160

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg dotyczący przeprowadzania testów ESC i RSC w celu potwierdzenia kompatybilności pomiędzy pokładowymi urządzeniami ER160 a przytorowymi urządzeniami systemu ERTMS/ETCS linii kolejowej E65 oraz oceny przez jednostkę notyfikowaną poprawności przeprowadzenia testów.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Zadanie nr 1 obejmuje przeprowadzenie testów ESC i RSC dane celem potwierdzenia kompatybilności pomiędzy pokładowymi urządzeniami zabudowanymi na eksploatowanych pojazdach serii ER160 a przytorowymi urządzeniami systemu ERTMS/ETCS linii kolejowej E65 wraz z wykonaniem raportu końcowego z testów kompatybilności. Zadanie nr 2 dotyczy przeprowadzenie oceny testów kompatybilności systemu ETCS (ESC) oraz GSM-R (RSC) dla pojazdu zgodnie z TSI CCS.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do badania kompatybilności ESC dla odcinka Warszawa Praga Tranzytowa – Prabuty, opracowania analiz ryzyka przeprowadzenia badań dla scenariusza dla testów ESC, przekazania sprawozdania z przeprowadzonych badań wraz z przekazaniem raportów końcowych przeprowadzonych testów kompatybilności ESC, przygotowania i przekazania przewoźnikowi raportu z przeprowadzonych testów RSC w części radiowa wymiana danych dla potrzeb ETOS 2 zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami w tym zakresie, przekazania raportów końcowych zawierających ocenę kompatybilności RSC w terminie obowiązywania umowy.

Koleje Mazowieckie w ramach zamówienia zobowiązane będą dostarczyć pojazd ER160 w wraz z obsługą a nadzorować udostępniony pojazd w trakcie przeprowadzania testów.

Spółka wymaga, aby wybrany wykonawca zrealizował zamówienie w zakresie zadania nr 1 w terminie 3 miesięcy a w zakresie zadani nr 2 w terminie 30 dni, licząc od dnia przekazania końcowych raportów kompatybilności do oceny.

Na oferty Koleje Mazowieckie czekaj do 29 lipca do godzi. 9:30. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Przypomnijmy, że przewoźnicy mają czas na przeprowadzenie testów ESC do 10 grudnia 2022 r.