Jakie ładunki były najczęściej przewożone koleją w II kw. 2022 r.?

Jakie ładunki były najczęściej przewożone koleją w II kw. 2022 r.?

W drugim kwartale 2022 r. przewieziono 62,8 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową na poziomie 15,9 mld tonokilometrów. Najwięcej, bo 32,2% z przewiezionej masy ładunków stanowiły towary z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Największy wzrost przewiezionej masy w porównaniu do I kwartału 2022 r. – ponad 2,6 mln ton – nastąpił w grupie rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa.

W II kwartale 2022 r. ponownie dominowały przewozy w grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, choć spadły one w stosunku do I kwartału 2022 r. o 4,2 mln ton. Udział tej grupy w II kwartale 2022 r. wyniósł 32,2% wg masy i 22,3% wg pracy przewozowej. W tej grupie 98% towarów wg przewiezionej masy stanowił węgiel kamienny (19,8 mln ton).

W przypadku grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa udział w przewozach stanowił odpowiednio 27,5% wg masy i 28,3% wg pracy przewozowej. W ramach tej grupy przewieziono 17,2 mln ton ładunków, z czego 13,3 mln to kruszywa, piasek, żwir, gliny. To wzrost względem I kwartału 2022 r. o 2,6 mln ton.

Trzecią grupą pod względem masy i pracy przewozowej jest grupa koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi. Jej udział wyniósł odpowiednio 12,3% wg masy i 16,8% wg pracy przewozowej. W II kwartale 2022 r. w ramach tej grupy przewieziono 7,6 mln ton oraz zrealizowano 2,7 mld tonokilometrów, czyli o 0,03 mln ton więcej niż w I kwartale 2022 r

Grupa towary nieidentyfikowalne, do której najczęściej kwalifikowane są ładunki intermodalne związane z towarami o charakterze konsumpcyjnym, stanowiła 9,1% wg masy i 12,4% wg pracy przewozowej. To wynik o 0,05 mln ton większy niż w I kwartale 2022 r.

– II kwartał 2022 r. odznaczał się stabilną sytuacją w obszarze przewozów ładunków, jeśli mówimy o podstawowych parametrach, takich jak masa przewiezionych towarów czy wykonana praca przewozowa. Był jednak nietypowy pod jednym względem. W wyniku blokady ukraińskich portów, duża część tamtejszego zboża eksportowana była koleją m. in. przez Polskę. Przewóz tego surowca w naszym kraju był rekordowy od czasu publikacji kwartalnych wyników grup towarowych. Przewieziono ponad 1 mln ton zbóż  – w porównaniu z I kwartałem 2022 r. jest to o ponad 600 tys. ton więcej. Bardzo dobry wynik został osiągnięty też w przewozach metali i wyrobów metalowych oraz rud żelaza –  podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dane wskazują, że w II kwartale 2022 r. 64% masy towarów przewiezionych było w komunikacji krajowej, 20% w imporcie, 13% w eksporcie, a 3% w tranzycie. Według pracy przewozowej było to odpowiednio 56%, 15%, 22% oraz 8%. W przypadku części ładunków zaobserwowano duży wzrost importu oraz tranzytu. Miało to związek z bieżącą sytuacją w Ukrainie.

Udziały poszczególnych grup towarów wg masy i pracy przewozowej w II kwartale 2022 r. w stosunku do I kwartału 2022 r to:

  • 32,2 % i 22,3% względem 39,3% i 27,1%  dla grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny
  • 27,5% i 28,3% w stosunku do 23,5% oraz 24,3% dla grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa
  • 12,3% oraz 16,8% do 12,3% i 18,1% dla koksu, brykietu, produktów rafinacji ropy naftowej, gazów wytwarzane metodami przemysłowymi