Jak przyszłość czeka dworzec Sosnowiec Maczki ?

Jak przyszłość czeka dworzec Sosnowiec Maczki ?

Poseł Mateusz Bochenek skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie dworca w Maczkach, w której zapytał kiedy w końcu poznamy konkretną odpowiedź na pytanie dotyczące losów budynku dworca, który w 1967 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Jak pisze w swojej interpelacji poseł Bochenek, dworzec PKP zlokalizowany w sosnowieckiej dzielnicy Maczki to prawdziwa „perła”, która niestety została zapomniana.

– W 2014 roku Politechnika Śląska i PKP podpisały list intencyjny z zamiarem utworzenia Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego, które miało rozpocząć swoją działalność 1 września 2016 roku. Na potrzeby centrum PKP S.A. udostępniło zabytkowy budynek dworca kolejowego w Sosnowcu-Maczkach, który miał zostać odrestaurowany i dostosowany do pełnienia funkcji dydaktycznych i badawczych. Docelowo miało kształcić się tam 250 osób, a patronat nad projektem utworzenia Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Niestety pomimo zainwestowania kilkunastu milionów złotych PKP S.A. nagle odstąpiło od realizacji zadania – dodaje Bochenek. – Dziś naszym obowiązkiem jest ratowanie naszego dziedzictwa. Bez szybkich działań niebawem może się okazać, że dworzec w sosnowieckiej dzielnicy Maczki, stanowiący jeden z najcenniejszych obiektów architektury, utracimy bezpowrotnie – zaznacza poseł.

Minister Andrzej Bittel poinformował z uwagi na przerwanie robót budowlanych i nieokreśloną przyszłość obiektu, a także mając na względzie czynną umowę na nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji na dotychczas wykonane roboty, w planie PKP S.A. na rok 2021 i lata następne zabezpieczono środki na sfinansowanie usługi nadzoru inwestorskiego.

Jak dodał przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury PKP S.A. pierwotnie planowała przeznaczenie znacznej części powierzchni dworca pod Centrum Naukowo- Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jednak Politechnika Śląska wycofała się z dalszej współpracy przy tworzeniu CNDTK z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych. W wyniku zaistniałej sytuacji, Prezydent Miasta Sosnowca wyraził wolę adaptacji dworca przez miasto do nowych funkcji, tj. przeznaczenie miejsca na stałą wystawę historyczną  Muzeum w Sosnowcu, restaurację, siedzibę Instytutu Historycznego, siedzibę Miejskiego Klubu Maczki oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji dworca kolejowego.

– W związku z trudnościami w osiągnięciu porozumienia najpierw z Politechniką Śląską, a następnie z Urzędem Miasta Sosnowca, a jednocześnie koniecznością zabezpieczenia zabytkowego charakteru obiektu, Zarząd PKP S.A. podjął decyzję o realizacji inwestycji do stanu surowego zamkniętego bez zagospodarowania wnętrza obiektu. Prace budowlane realizowane na zlecenie PKP S.A. na obiekcie dworca kolejowego Sosnowiec Maczki, zostały wstrzymane w związku z odstąpieniem przez generalnego wykonawcę od umowy na wykonanie robót budowlanych. Obecnie obiekt jest chroniony i zabezpieczony przed degradacją oraz dostępem osób trzecich. Ewentualne dalsze działania PKP S.A. w związku z dworcem Sosnowiec Maczki uzależnione są od znalezienia docelowego najemcy obiektu i nowego sposobu zagospodarowania dworca – zaznaczył minister Bittel.

Odnosząc się do poruszonej w interpelacji posła Mateusza Bochenka kwestii efektów działań PKP S.A. mających na celu wynajęcie budynku dworca, minister poinformował, że specyfika usytuowania dworca w Maczkach sprawia, że znalezienie alternatywy dla kompleksowego zagospodarowania dworca, a także wynajem indywidualnych powierzchni jest bardzo trudne, co potwierdziły działania ze strony PKP S.A. mające na celu pozyskanie potencjalnego najemcy.

– Z informacji przekazanych przez PKP S.A. wynika, że spółka prowadzi działania, mające na celu wynajęcie obiektu, które polegają na cyklicznym, cokwartalnym, zamieszczaniu ogłoszeń o poszukiwaniu podmiotów gotowych do podjęcia współpracy ze spółką w zakresie zagospodarowania dworca Sosnowiec Maczki – dodaje Bittel.

W sierpniu 2020 r. nieruchomość została także zaproponowana Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jedna z lokalizacji do wykorzystania na cele Składnic Konserwatorskich/Magazynów Archeologicznych.

– Pomimo podjętych przez PKP S.A. działań, ze strony rynku nie było zainteresowania wynajmem powierzchni na przedmiotowym dworcu – zakończył minister Andrzej Bittel.