„Inter-KomTrans” bez certyfikatu ECM

„Inter-KomTrans” bez certyfikatu ECM

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego utrzymał w mocy decyzję cofającą certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Sylwester Komisarek P.W. „Inter-KomTrans”. Oznacza to, że wagony dla których przedsiębiorca był ECM nie mogą być użytkowane. Ich ponowna eksploatacja będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Prezesa UTK nowego ECM na wniosek ich dysponenta.

Prowadzone wobec przedsiębiorcy postępowanie administracyjne potwierdziło brak zdolności do spełnienia przez ECM wymagań prawnych określonych w załączniku II do rozporządzenia 2019/779 oraz zapewnienia właściwych warunków technicznych w zakresie utrzymania wagonów towarowych.

Przedsiębiorstwo nie zrealizowało przyjętego programu naprawczego i nie usunęło istotnych nieprawidłowości. Zaplanowane działania korygujące okazały się nieskuteczne, a ECM nie przedłożył wiarygodnych dowodów na ich realizację. Podczas oględzin systemu MMS w toku postępowania odwoławczego Inspektorzy UTK stwierdzili kolejne niezgodności świadczące o braku prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania w wielu procesach, związanych zarówno z funkcją zarządzania utrzymaniem, rozwoju utrzymania, jak i w samym procesie przeprowadzania czynności utrzymaniowych.

Prezes UTK uznał, że zaniedbania w zakresie nieprawidłowego wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych przekładają się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Brak właściwego funkcjonowania tak wielu kluczowych elementów systemu zarządzania utrzymaniem wnosi niedopuszczalne ryzyko dla całego systemu kolejowego.

Z chwilą wydania decyzji utrzymującej w mocy cofnięcie certyfikatu ECM Sylwester Komisarek P.W. „Inter-KomTrans” przestał być podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie, a co za tym idzie utrzymywane przez niego wagony nie posiadają już podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. Prezes UTK jest zobowiązany do zawieszenia statusu ich rejestracji. Wiąże się to z brakiem możliwości użytkowania wagonów. Ich ponowna eksploatacja będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Prezesa UTK nowego ECM na wniosek ich dysponenta. Nowy ECM musi być wpisany w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych.

Na rozstrzygnięcie Prezesa UTK przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.