Grupa ZUE podała wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Grupa ZUE podała wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Według wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2022 roku Grupa ZUE miała przychody ze sprzedaży w wysokości 373,2 mln zł a zysk netto wyniósł 9,6 mln zł.

Zarząd ZUE w związku z zakończeniem w dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I półrocze 2022 roku, podjął decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ten okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za I półrocze 2022 r. (w nawiasie dane  za I półrocze 2021 r.):

  • przychody ze sprzedaży: 373,2 mln (362,4 mln ),
  • zysk brutto na sprzedaży: 21 mln (10 mln ),
  • zysk na działalności operacyjnej: 8,9 mln zł (1,9 mln ),
  • zysk netto: 9,6 mln (0,7 mln ).

Wstępne wyniki finansowe ZUE za I półrocze 2022 r. (w nawiasie dane za I półrocze 2021 r.):

  • przychody ze sprzedaży: 334 mln (332,2 mln ),
  • zysk brutto na sprzedaży: 15,9 mln (7,7 mln ),
  • zysk na działalności operacyjnej: 6,5 mln zł (1,8 mln ),
  • zysk netto: 8 mln (1,1 mln ).

W I półroczu 2022 roku Grupa ZUE wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 5,6%, co stanowi poprawę w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (I półrocze 2021 r. 2,8%). Spółka wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 4,8% (I półrocze 2021 r. – 2,3%). Marża brutto ZUE w okresie I kwartału 2022 r. wyniosła 5,2%, Grupy ZUE 5,4%.
Na koniec I półrocza 2022 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 55,3 mln zł.

Spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,4 mld zł (portfel zamówień na dzień publikacji raportu za I półrocze 2021 r. wynosił ok. 1,2 mld zł).

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raporcie Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I półrocze 2022 roku.