Dwie wysokie oferty za wykonanie P3 Impulsów Kolei Mazowieckich

Dwie wysokie oferty za wykonanie P3 Impulsów Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w przetargu na wykonanie przeglądów P3 dwunastu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 45WE, a także na przeprowadzenie niezbędnych prac dodatkowych i uzupełnienie ewentualnych braków.

Na sfinansowanie zamówienia Koleje Mazowieckie przeznaczyły 6 125 400 zł brutto. Oferty złożyli:

  • Public Transport Service – 18 730 440 zł brutto
  • Serwis Pojazdów Szynowych – 25 461 000 zł brutto

W zakres przeglądu w poziomie utrzymania P3 wchodzi zespół czynności niezbędnych do osiągnięcia stanu technicznego i parametrów technicznych określonych w przepisach oraz warunkach technicznych odbioru elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 45WE i rodzaju przeglądu.

  • Prace wykonywane zawsze podczas każdego przeglądu, obejmujące szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego przewidzianych w dokumentacji podzespołów i zespołów, połączone z ich częściowym demontażem z pojazdu, planowane wymiany podzespołów i zespołów, oraz naprawy zespołów i podzespołów wykonywane w wyspecjalizowanych warsztatach (zakres podstawowy, stały).
  • Prace wykraczające poza stały zakres przeglądu, zwane pracami dodatkowymi. Są to prace konieczne do wykonania w czasie przeglądu dla uzyskania stanu technicznego określonego w przepisach i warunkach technicznego odbioru, lecz nie występujące w każdym przeglądzie EZT. Te prace mają na celu zapewnienie prawidłowej eksploatacji lub obejmują inne nieprzewidziane prace, zależnie od potrzeb lub wskazane i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zamierza przeznaczyć dla jednego EZT kwotę w wysokości średnio do 65 000 zł netto.
  • Uzupełnienie braków, tj. brakujących wg dokumentacji konstrukcyjnej danego pojazdu kolejowego zespołów, podzespołów i części, oraz elementów wyposażenia. Zamawiający zamierza przeznaczyć dla jednego EZT kwotę w wysokości średnio do 10 000 zł netto.

Przewoźnik wymaga, aby Wykonawca wykonał inne czynności zgodne z DTR producentów poszczególnych elementów pojazdów, ewentualnie niewyszczególnionych w dokumentacji systemu utrzymania.

Za braki w wyposażeniu taboru uważa się elementy brakujące zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną danej serii pojazdu kolejowego: zespoły, podzespoły i części, których wykaz ustala się komisyjnie z udziałem przedstawicieli obu Stron i Komisarza Odbiorczego w trakcie przyjęcia pojazdu do przeglądu lub ujawnione w toku przeglądu. Nie uznaje się za braki normaliów oraz elementów zaliczanych do galanterii taborowej.

Uzupełnienie braków, wykazanych w protokole zdawczo-odbiorczym przekazania EZT, odbywać się będzie po uzyskaniu zgody przewoźnika i na jego koszt.

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia w pierwszym postępowaniu przewoźnik zamierzał przeznaczyć 6 125 400 zł brutto. Jedyna ofertę złożył Serwis Pojazdów Szynowych, który za realizację prac oczekuje 18 819 000 zł brutto.