Blisko 4 mln zł zysku netto SKM Trójmiasto w 2021 r.

Blisko 4 mln zł zysku netto SKM Trójmiasto w 2021 r.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w 2021 r. osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 3,84 mln zł i jest to łączny wynik z działalności przewozowej, zarządzania linią kolejową oraz udostępniania obiektów infrastruktury usługowej.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 248,39 mln zł a koszty działalności operacyjnej 254,17 mln zł. Strata ze sprzedaży wyniosła więc 5,77 mln zł. Wynik ten zrekompensowała pozostała działalność operacyjna, która wyniosła 14 mln zł.

W roku 2021, porównawczo do 2020, spółka przewiozła o 7 166 125 pasażerów więcej. Łącznie w analizowanym roku przewieziono 32 703 603 osób, co oznacza wzrost o 28%. Jest to jednak wartość niższa o 24% niż w rekordowym 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było 917 osób z czego 156 etatów to zespół drużyn trakcyjnych oraz 134 etaty z zespołu drużyn konduktorskich. W sekcji napraw taboru zatrudnione były 163 osoby.

W 2021 roku PKP SKM w Trójmieście poniosła nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 33,147 mln zł z tego 27% sfinansowała ze środków własnych, pozostałą część nakładów sfinansowała ze środków pochodzących z dotacji.

Dodajmy, że wykonanie nakładów inwestycyjnych w roku 2021 jest niższe o 42,68 mln zł w stosunku do planu, natomiast w odniesieniu do roku 2020 wzrosło o 13,15 mln zł.

Zdaniem zarządu , wyzwaniem w 2022 r. będzie kontynuowanie procesu odzyskiwania części utraconych w wyniku pandemii „COVID-19” pasażerów, a w dłuższej perspektywie czasowej powrót do potoku podróżnych z 2019 r. W dalszym ciągu historyczny i podstawowy odcinek obsługi Gdańsk – Wejherowo pozostaje najbardziej perspektywiczny co do pozyskiwania nowych klientów.

– Największym zagrożeniem dla funkcjonowania i rozwoju spółki w obszarze działalności przewozowej w perspektywie długookresowej pozostaje zabezpieczenie odpowiedniej liczby jednostek taborowych w trakcji elektrycznej do obsługi linii komunikacyjnej SKM Gdańsk Śródmieście – Wejherowo – Lębork – poinformował zarząd przewoźnika w sprawozdanie z działalności.

Dodajmy, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki postanowiło aby zysk działalność w roku 2021 wysokości 3 846 642,36 zł netto przeznaczyć na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje.