Alert bezpieczeństwa UTK dotyczący pęknięcie wózka Y25Cs

Alert bezpieczeństwa UTK dotyczący pęknięcie wózka Y25Cs

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał alert bezpieczeństwa dotyczący pęknięcia ramy wózka typu Y25Cs produkcji ARAD Romania. Alert kierowany jest do krajowych organów ds. bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, gdzie potencjalnie również mogą poruszać się wagony wyposażone w ten wózek. Prezes UTK zaleca wykonanie dodatkowych przeglądów wózków Y25Cs.

6 lutego 2020 r. urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego (DSAT) na szlaku Górki – Subkowy linii kolejowej nr 131 wydały ostrzeżenie przed zagrzanymi maźnicami w jednym z wagonów towarowych pociągu jadącego na południe kraju. Po oględzinach wagonu wykryte zostało pęknięcie belki skrętu ramy wózka, które było przyczyną ostrzeżenia urządzeń DSAT.

Dalsza analiza zdarzenia i wykonane przy tej okazji przez wyspecjalizowaną jednostkę badania metalograficzne wykazały nieprawidłowości w procesie spawania ram wózków. Nieprawidłowości te zostały wykryte również w nieuszkodzonej części wózka. W efekcie wagony wyposażone w wózki Y25Cs produkcji ARAD Romania, pochodzące z lat 70. i 80. ubiegłego wieku mogą być narażone na występowanie podobnych problemów.

Prezes UTK zdecydował o wystosowaniu alertu bezpieczeństwa, który jest narzędziem wykorzystywanym do wymiany informacji o potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa mogących wystąpić również w innych krajach Unii Europejskiej. Rekomendowane jest przeprowadzenie dodatkowych przeglądów pod kątem wystąpienia pęknięć złączy spawanych wózków Y25Cs. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić to podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie (ECM) oraz poddać wózki naprawie.

Wagon, którego dotyczy alert, powstał w Polsce z użyciem wózków produkcji rumuńskiej, a jego dysponentem i podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie jest spółka słowacka. Wagon jest zarejestrowany na Słowacji i może być wykorzystywany w komunikacji międzynarodowej.